8 Tdo 698/2007
Datum rozhodnutí: 13.06.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 698/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. června 2007 o dovolání poškozeného J. P. H., které podal proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 118/2006, v trestní věci obviněného J. R., vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 8/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání poškozeného J. P. H. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 10. 2006, sp. zn. 5 T 8/2005, byl obviněný J. R. uznán vinným trestnými činy loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. a nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 234 odst. 1, § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody na tři a půl roku, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na pět let a podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. byl uložen trest propadnutí věcí konkretizovaných ve výroku rozsudku. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu Plzeň-město ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. 37 T 5/2005, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený J. P. H. odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Rozsudek soudu prvního stupně napadli obviněný J. R. a poškozený J. P. H. odvoláními. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 118/2006, bylo odvolání obviněného J. R. podle § 256 tr. ř. zamítnuto; podle § 253 odst. 1 tr. ř. bylo zamítnuto jako opožděně podané i odvolání poškozeného J. P. H.

Dne 16. 4. 2007 doručil poškozený J. P. H. Okresnímu soudu v Domažlicích podání označené jako dovolání, kterým napadl usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. 10 To 118/2006. Poukázal především na skutečnost, že v předmětné věci nebyl dosud vyslechnut, nebyly provedeny jím navrhované důkazy a žádal o řádné vyšetření případu.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání uvedl, že dovolání jako mimořádný opravný prostředek je k dispozici toliko dvěma proti sobě stojícím stranám trestního řízení, a to obviněnému a nejvyššímu státnímu zástupci. Žádná další osoba nemůže dovolání podat, a to i když měla v původním řízení postavení strany (např. poškozený). Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné odmítl.

Nejvyšší soud zjistil, že dovolání proti označenému pravomocnému rozhodnutí soudu, který rozhodl ve druhém stupni, jež je rozhodnutím ve věci samé (a je tudíž proti němu dovolání přípustné), je podáno neoprávněnou osobou.

Podle § 265d odst. 1 tr. ř. mohou dovolání podat nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného, a obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká.

Výčet osob oprávněných k podání dovolání uvedený v tomto ustanovení je taxativní, a proto žádná jiná osoba takové oprávnění nemá. Učinil-li J. P. H., který měl v trestní věci J. R. vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 8/2005 procesní postavení poškozeného, podání označené jako dovolání, pak je vzhledem k výše uvedenému zřejmé, že se tak stalo osobou neoprávněnou.

Nejvyšší soud proto dovolání poškozeného J. P. H. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, neboť bylo podáno osobou neoprávněnou. Rozhodl tak v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. června 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková