8 Tdo 644/2007
Datum rozhodnutí: 15.08.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 644/2007-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. srpna 2007 v řízení o dovolání obviněného J. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 7 To 4/2007, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka v Táboře pod sp. zn. 18 T 2/2006 t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. K. n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. K. vykonává trest odnětí svobody ve výměře pěti a půl roku, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 1. 9. 2006, sp. zn. 18 T 2/2006, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 7 To 4/2007.

V řízení o dovolání obviněného byly zrušeny výše označené rozsudky Vrchního soudu v Praze i Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře. Současně byla zrušena také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Ve svých důsledcích to znamená to, že výrok o trestu, který byl uložen původním rozsudkem a který obviněný vykonává, není pravomocný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

V přípravném řízení byl obviněný usnesením soudkyně Okresního soudu v Táboře ze dne 2. 9. 2005, sp. zn. 2 Nt 107/2005, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 23 To 818/2005, podle § 68 odst. 1 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) tr. ř. vzat do vazby s jejím započetím od 31. 8. 2005 ve 14.15 hodin. Usnesením státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 2 KZV 5/2005, byl obviněný propuštěn z vazby na svobodu, neboť důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. pominul.

Ve stávajícím stadiu řízení nebyly zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, které by důvod vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. odůvodňovaly. Ze žádných objektivně zjištěných skutečností nevyplývá důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a logicky je vyloučena obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán.

Proto bylo rozhodnuto, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 15. srpna 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková