8 Tdo 620/2013
Datum rozhodnutí: 10.07.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.8 Tdo 620/2013-I-28 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. července 2013 k dovolání obviněného M. M., proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 13. 2. 2013, sp. zn. 42 To 63/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 1 T 68/2011, o vazbě obviněného t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný M. M. n e bere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. M. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou úhrnný trest odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. 1 T 68/2011, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 13. 2. 2013, sp. zn. 42 To 63/2012, za přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 3 tr. zákoníku a přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 10. 7. 2013 dovolání obviněného M. M. podané proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 13. 2. 2013, sp. zn. 42 To 63/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 1 T 68/2011, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 13. 2. 2013, sp. zn. 42 To 63/2012, a rozsudek Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 5. 1. 2012, sp. zn. 1 T 68/2011, jakož i další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a poté podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v souvislosti se shora uvedeným usnesením zrušil rozsudek, na jehož podkladě obviněný uvedený trest odnětí svobody vykonává, byl povinen podle § 265 l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodnout o vazbě.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu spisu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou sp. zn. 1 T 68/2011 shledal, že obviněný M. M. nastoupil dne 20. 5. 2013 (č. l. 645) výkon trestu odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, který mu byl uložen v této trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve Věznici B. Tento trest nastoupil dobrovolně v přiměřené době k tomuto nástupu soudem určené.

Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení zkoumal, zda jsou v projednávané věci dány důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř. a z obsahu spisového materiálu shledal, že v průběhu přípravného řízení vedeného v této trestní věci u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou nebyly dány důvody vazby a obviněný byl jak v průběhu přípravného řízení, tak i v řízení před soudy prvního a druhého stupně na svobodě.

Ze všech takto zjištěných skutečností Nejvyšší soud v současném stadiu řízení o mimořádném opravném prostředku shledal, že nejsou známy žádné okolnosti, které by svědčily o důvodné obavě naplňující některý z důvodů vazby podle § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř., a proto ve smyslu § 265 l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný M. M. do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 10. července 2013

Předsedkyně senátu:
JUDr. Milada Šámalová