8 Tdo 618/2007
Datum rozhodnutí: 12.06.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 618/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 12. června 2007 předsedou senátu v trestní věci obviněného J. O., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 24/2003, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í , že obviněný J. O. vzal zpět dovolání, které podal proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. 7 To 470/2006.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. O. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce s odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. 7 To 470/2006, ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 89 T 24/2003.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 24. 5. 2007.

Ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, obviněný vzal dovolání zpět. Učinil tak prostřednictvím svého obhájce JUDr. P. N. písemným podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 7. 6. 2007. Jelikož jmenovaný obhájce v podání mimo jiné uvedl, že k úkonu došlo na základě pokynu klienta , nelze mít pochybnosti o tom, že jde o výslovné prohlášení ve smyslu § 265g odst. 1 věta první tr. ř.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, vzal předseda senátu tohoto soudu zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovému postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. června 2007

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a