8 Tdo 583/2007
Datum rozhodnutí: 23.05.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 583/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. května 2007 o dovolání obviněného Z. K., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 2007, sp. zn. 8 To 562/2006, který rozhodl jako odvolací soud v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 1 T 183/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného Z. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 11. 2006, sp. zn. 1 T 183/2005, byl obviněný Z. K. uznán vinným trestnými činy maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. a odsouzen podle § 248 odst. 1, § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody na osm měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na 15 měsíců.

Rozsudek soudu prvního stupně napadl obviněný odvoláním, které zaměřil do výroků o vině i trestu. Unesením Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 2007, sp. zn. 8 To 562/2006 bylo odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání v rozsahu odpovídajícím výroku o vině trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. i výroku o trestu. Opřel je o dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. a namítl, že napadeným usnesením odvolacího soudu bylo rozhodnuto o zamítnutí odvolání, přestože v řízení, které mu předcházelo, byl dán důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Vytkl, že skutek byl nesprávně kvalifikován jako trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., neboť nebyla jednoznačně prokázána výše způsobené škody. Nebyl vypracován znalecký posudek, opatřeno bylo toliko odborné vyjádření, které však soud prvního stupně ve svém rozhodnutí nezmínil. Ani Krajský soud v Plzni tuto vadu neodstranil, ačkoliv tak učinit měl a mohl, a nesprávně podané odvolání zamítl. Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Krajského soudu v Plzni zrušil a aby zrušil i všechna další rozhodnutí na ně obsahově navazující (bez návrhu na další postup).

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se do konání neveřejného zasedání k dovolání obviněného nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání je podle § 265a tr. ř. přípustné, že je podala oprávněná osoba a že splňuje náležitosti obsahu dovolání ve smyslu § 265f odst. 1 tr. ř. Shledal však, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 3 tr. ř. lhůta k podání dovolání je zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Z obsahu spisu se podává, že opis usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 2007, sp. zn. 8 To 562/2006, byl obviněnému Z. K. doručen dne 19. 2. 2007 (viz doručenka na č. l. 127 p. v.). Protože obviněný si obhájce v řízení před soudy obou stupňů nezvolil a nejednalo se o případ nutné obhajoby, nebyl opis usnesení odvolacího soudu doručován obhájci.

V daných souvislostech je též významné, že napadené usnesení odvolacího soudu obsahuje poučení o tom, že do dvou měsíců od jeho doručení lze podat dovolání. Dovolání se podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, rozhoduje o něm Nejvyšší soud. Obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce; podání obviněného, které by nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání, byť by takto bylo označeno.

Z těchto zjištění vyplývá, že lhůta k podání dovolání běžela od 19. 2. 2007 a že posledním dnem k podání dovolání byl čtvrtek 19. 4. 2007.

Dne 22. 2. 2007 bylo Okresnímu soudu v Karlových Varech doručeno podání obviněného dané na poštu dne 21. 2. 2007, označené jako dovolání, které však obviněný neučinil prostřednictvím obhájce. Učinil je i přes poučení, jehož se mu dostalo v usnesení odvolacího soudu, sám.

Okresní soud v Karlových Varech obviněnému adresoval výzvu k odstranění vad dovolání, v níž byl obviněný znovu poučen o tom, že může dovoláním napadnout rozhodnutí soudu pouze prostřednictvím obhájce, a současně byl znovu informován o obsahových náležitostech dovolání. Protože jeho podání nesplňovalo náležitosti obsahu dovolání, byl vyzván k odstranění vytknutých vad ve lhůtě dvou týdnů s tím, že neodstraní-li vady podání ve stanovené lhůtě, bude jeho dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Tuto výzvu obviněný obdržel dne 12. 3. 2007.Dopisem ze dne 16. 3. 2007, doručeným Okresnímu soudu v Karlových Varech dne 23. 3. 2007 (č. l. 133 p. v.), obviněný požádal soud o ustanovení obhájce. Dne 2. 4. 2007 byla obviněnému jako obhájkyně ustanovena P. K., jíž bylo toto opatření o ustanovení obhájce doručeno dne 10. 4. 2007. Pro úplnost Nejvyšší soud poznamenává, že z hlediska běhu lhůty k podání dovolání nebylo relevantní, zda a kdy byl opis napadeného usnesení odvolacího soudu doručen ustanovené obhájkyni, poněvadž pro tento případ se z důvodů již vyložených, totiž že v řízení před soudy obou stupňů si obviněný obhájce nezvolil a nejednalo se tehdy a ani po dobu lhůty k podání dovolání o nutnou obhajobu, neuplatní ustanovení § 265e odst. 2 tr. ř., podle něhož jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Dne 23. 4. 2007 osobně doručila obhájkyně obviněného Okresnímu soudu Karlových Varech podání, označené jako dovolání obviněného Z. K. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 2007, sp. zn. 8 To 562/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 1 T 183/2005.

Je evidentní, že dovolání obviněného bylo podáno opožděně; bylo podáno 23. 4. 2007, ač poslední den lhůty k jeho podání uplynul dnem 19. 4. 2007. Podání obviněného dané na poštu dne 21. 2. 2007, došlé Okresnímu soudu v Karlových Varech dne 22. 2. 2007, jež nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, nelze považovat za dovolání, byť bylo takto označeno (§ 265d odst. 2 tr. ř.). Proto s ním není možné spojovat žádné účinky týkající se dovolání, tedy ani účinky z hlediska zachování lhůty k podání dovolání uvedené v ustanovení § 265e tr. ř.

Nad rámec řečeného a pro úplnost dovolací soud dodává, že v postupu soudu prvního stupně, upozorňoval-li na vady prvotního podání obviněného a rozhodoval-li o ustanovení obhájce, nebyly shledány žádné nedostatky či neodůvodněné průtahy, které by mohly běh lhůty k podání dovolání ovlivnit. Soud prvního stupně dokonce iniciativně postupoval nad rámec svých povinností, ač podání obviněného nebylo možno považovat za dovolání. Za nedostatek jeho poučovací povinnosti o nedostatcích dovolání, jež by se mohl promítnout do běhu dovolací lhůty, nelze proto považovat ani okolnost, že lhůtu k odstranění vad podání nestanovil přesně (neuvedl totiž, od jakého časového okamžiku je lhůta dvou týdnů počítána) a předčasně obviněného poučil o možnosti odmítnout jeho dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Ustanovená obhájkyně měla k vypracování dovolání lhůtu 9 dnů, kterou lze rovněž označit se zřetelem na povahu posuzované věci za přiměřenou a postačující, což dokládá i skutečnost, že dovolání je označeno datem 17. 4. 2007.

Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo. Rozhodl tak v neveřejném zasedání za splnění podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. května 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková