8 Tdo 549/2011
Datum rozhodnutí: 04.05.2011
Dotčené předpisy: § 265e odst. 1 tr. ř.8 Tdo 549/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. května 2011 o dovolání obviněného A. Ch., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. 2 To 1354/2004, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7 T 142/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného A. Ch. o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 7 T 142/2002, byl obviněný A. Ch. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. a trestným činem poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a byl odsouzen podle § 247 odst. 2 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 39 odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Rovněž bylo rozhodnuto o vině a trestech spoluobviněných P. R., P. N., D. H. a J. Z. a o náhradě škody.

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 11. 1. 2005, sp. zn. 2 To 1354/2004, rozhodl o odvoláních, která proti shora uvedenému rozsudku podali obvinění P. R., P. N., D. H. a J. Z. (nikoliv obviněný A. Ch.) tak, že
I. z podnětu odvolání obviněných P. R., P. N. a J. Z. podle § 258 odst. 1 písm. b), c), f), odst. 2 tr. ř. zrušil uvedený rozsudek soudu prvního stupně ohledně jmenovaných odvolatelů v celém rozsahu v odsuzující části, a podle § 261 tr. ř. též ve výroku o náhradě škody vysloveného podle § 228 odst. 1 tr. ř. u poškozené Živnostenské pojišťovny O. i ohledně obviněného A. Ch., a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc ve zrušeném rozsahu vrátil soudu prvního stupně k novému rozhodnutí.
II. podle § 256 tr. ř. zamítl odvolání obviněného D. H.

Obviněný A. Ch. podal proti tomuto usnesení odvolacího soudu prostřednictvím obhájce Mgr. Richarda Frommera z důvodu podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. dovolání. Nejprve v něm sdělil, že si proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 7 T 142/2002, nepodal odvolání, neboť byl v době vyhlášení rozsudku ve výkonu trestu a měl v úmyslu požádat o podmíněné propuštění. Rozhodnutím odvolacího soudu však došlo podle obviněného k porušení § 261 tr. ř. beneficium cohaesionis v jeho neprospěch, když důvody, které vedly ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně, jednoznačně prospívaly i jeho osobě, a v rozsudku tak chybí výrok o tom, že se podle § 261 tr. ř. zrušuje napadený rozsudek v celém rozsahu i vůči němu. Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265 l odst. 2 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě pobočka v Olomouci, aby vynesl chybějící výrok o zrušení rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 7 T 142/2002, ohledně obviněného, resp. aby ho zprostil podle § 226 písm. c) tr. ř. ohledně skutku 2) a 4) obžaloby, neboť nebylo prokázáno, že tyto skutky spáchal obviněný, a výrok, že podle § 229 odst. 3 tr. ř. se poškozená Zábřežská lesní, a. s., Z., L. odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Ačkoli byl opis dovolání doručen Nejvyššímu státnímu zastupitelství, to své případné písemné stanovisko do dne konání neveřejného zasedání Nejvyššímu soudu nezaslalo.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nejprve zjistil, že podané dovolání je podle § 265a odst. 1 písm. a) tr. ř. přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí, jímž byl obviněný uznán vinným a byl mu uložen trest. Jelikož obviněný je k podání dovolání osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. ř.], zabýval se dovolací soud dále tím, zda bylo dovolání podáno včas.

Podmínky pro včasné uplatnění dovolání jako mimořádného opravného prostředku upravuje ustanovení § 265e odst. 1 tr. ř., podle něhož se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 t. ř. platí, že pokud se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Lhůta k podání dovolání je podle § 265e odst. 3 tr. ř. zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Nutné je též připomenout, že podle § 60 odst. 2 tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty. Podle § 60 odst. 4 písm. a) tr. ř. je lhůta zachována též tehdy, jestliže podání bylo ve lhůtě podáno jako poštovní zásilka adresovaná soudu.

Z obsahu předloženého trestního spisu Okresního soudu v Olomouci, sp. zn. 7 T 142/2002, bylo zjištěno, že všem osobám oprávněným podat dovolání bylo rozhodnutí odvolacího soudu doručeno v únoru 2005. Obviněnému A. Ch. konkrétně dne 11. 2. 2005 a jeho obhájci Mgr. Richardu Frommerovi dne 9. 2. 2005 (č. l. 783).

Za takto zjištěného stavu, kdy, jak je výše uvedeno, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno obviněnému dne 11. 2. 2005, je třeba vycházet ve smyslu § 265e odst. 1, 2 tr. ř., pro běh dvouměsíční lhůty k podání dovolání od tohoto data, které je pozdější, než doručení předmětného rozhodnutí obhájci obviněného. Lhůta pro podání dovolání počítaná ode dne 11. 2. 2005 tak uplynula dne 11. 4. 2005 (tímto dnem bylo pondělí).

Z obsahu spisu se dále podává (č. l. 967), že obviněný dovolání uplatněné prostřednictvím obhájce Mgr. Richarda Frommera zaslal okresnímu soudu prostřednictvím elektronické podatelny dne 11. 3. 2011.

S ohledem na to, že podle uvedených skutečností je zřejmé, že obviněný dovolání podal až dne 11. 3. 2011, ač tak měl učinit nejpozději dne 11. 4. 2005, tedy téměř šest let po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty, podal toto dovolání opožděně.

Z těchto uvedených důvodů (§ 265i odst. 2 tr. ř.) Nejvyšší soud dovolání obviněného A. Ch. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl jako opožděně podané, aniž přezkoumal napadené usnesení a předcházející řízení z hledisek stanovených v § 265i odst. 3 tr. ř. Své rozhodnutí přitom učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).
V Brně dne 4. května 2011


Předsedkyně senátu: JUDr. Milada Šámalová