8 Tdo 530/2009
Datum rozhodnutí: 13.05.2009
Dotčené předpisy:
8 Tdo 530/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. května 2009 ve věci dovolání obviněného Ing. S. P. CSc., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 8. 10. 2008, sp. zn. 5 To 10/2008, jako soudu odvolacího, vedené v trestní věci u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 14/2005, t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí věci obviněného Ing. S. P. CSc. vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 8 Tdo 530/2009 a pod sp. zn. 8 Tdo 426/2009.

Obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 8 Tdo 426/2009.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 5. 5. 2009 bylo Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) předloženo dovolání obviněného Ing. S. P. CSc. ze dne 26. 2. 2009, které podal proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 10. 2008, sp. zn. 5 To 10/2008 a které je Nejvyšším soudem vedeno pod sp. zn. 8 Tdo 530/2009.

Nejvyšší soud však shledal, že vedle této trestní věci bylo Nejvyššímu soudu předloženo jiné dovolání obviněného Ing. S. P. CSc. evidované pod sp. zn. 8 Tdo 426/2009, které směřuje proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 5 To 88/2008, jako soudu odvolacího ve věci vedené Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 1 T 18/2007, o kterém prozatím nebylo meritorně rozhodnuto.

Z obsahu obou těchto věcí Nejvyšší soud shledal, že obě označené trestní věci obviněného Ing. S. P. CSc. spolu souvisí jednak tím, že se týkají téhož obviněného, ale především proto, že obě dovolání směřují proti rozhodnutím, jimiž bylo v rámci ukládání společného trestu podle § 37a tr. zák. rozhodnuto o trestném činu podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., který byl spáchán jedním skutkem v pokračování podle § 89 odst. 3 tr. zák., o jehož dílčích útocích bylo rozhodováno v obou těchto označených věcech.

V těchto okolnostech Nejvyšší soud shledal podmínky pro společné řízení ve smyslu § 20 tr. ř., podle něhož, proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného činu a o všech částech trvajícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání jiné důvody.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud nezjistil žádné skutečnosti, pro něž by nemohlo být společné řízení v obou shora uvedených téhož obviněného vedeno, obě tyto věci podle § 23 odst. 3 tr. ř. spojil, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 13. května 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová