8 Tdo 498/2007
Datum rozhodnutí: 16.05.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 498/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. května 2007 o dovolání obviněného B. B., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 9 To 396/2006, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 50/2002, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněného B. B. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou ze dne 8. 6. 2006, sp. zn. 2 T 50/2002, byl obviněný B. B. uznán vinným pod bodem 1) trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák., pod bodem 2) trestným činem neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. a pod bodem 3) trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. Za to mu byl uložen podle § 148 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou roků, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř roků. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. byl dále obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu soukromého podnikání s předmětem činnosti nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva na dobu pěti roků. Konečně soud podle § 228 odst. 1 tr. ř. obviněnému stanovil povinnost zaplatit na náhradě škody poškozenému J. G. částku 51.462,- Kč.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání, o němž Krajský soud v Brně rozhodl rozsudkem ze dne 14. 12. 2006, sp. zn. 9 To 396/2006, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o náhradě škody a podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že poškozeného J. G. odkázal podle § 229 odst. 1 tr. ř. s jeho nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Již v této souvislosti je vhodné zmínit, že rozsudek odvolacího soudu obsahovalo náležité poučení o podání dovolání podle ustanovení § 125 odst. 3 tr. ř., a to o všech údajích týkajících se tohoto mimořádného opravného prostředku včetně lhůty k jeho podání (do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu).

Proti shora uvedenému rozhodnutí soudu druhého stupně podal obviněný prostřednictvím obhájce JUDr. I. W. dovolání, v němž uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť ve věci rozhodl vyloučený orgán, podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení, a podle § 265b odst. 1 písm k) tr. ř., neboť v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný.

Dovolatel obsáhle odůvodnil jednotlivé dovolací důvody a v závěru svého podání navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl; zároveň podle § 265r odst. 1 písm. b), event. c) tr. ř. vyslovil souhlas s tím, aby tak Nejvyšší soud učinil v neveřejném zasedání.

Případné vyjádření státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství neměl Nejvyšší soud v době rozhodování k dispozici.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné (§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.), bylo podáno osobou oprávněnou (§265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.), na místě, kde lze toto podání učinit (§ 265e odst. 1 tr. ř.), a splňuje i obsahové náležitosti dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř.

Současně však Nejvyšší soud zjistil, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje.

Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Podle § 265e odst. 3 tr. ř. je lhůta k podání dovolání zachována také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u Nejvyššího soudu nebo u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni, anebo je-li podání, jehož obsahem je dovolání, dáno ve lhůtě na poštu a adresováno soudu, u něhož má být podáno nebo který má ve věci rozhodnout.

Podle § 265e odst. 4 tr. ř. navrácení lhůty k podání dovolání není přípustné.

Podle § 60 odst. 2 věty první tr. ř. lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který svým jménem nebo číselným označením odpovídá dni, kdy se stala událost určující počátek lhůty.

Jak vyplývá z tzv. dodejek zařazených na č. l. 692 trestního spisu soudu prvního stupně, byl opis rozsudku odvolacího soudu doručen obviněnému dne 29. 1. 2007 a téhož dne i jeho obhájci. S odkazem na výše citovaná zákonná ustanovení je tak zřejmé, že lhůta k podání dovolání počala obviněnému plynout dnem 29. 1. 2007 a konec lhůty k podání tohoto mimořádného opravného prostředku připadnul na čtvrtek dne 29. 3. 2007.

Z otisku podacího razítka Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou je však evidentní, že dovolání obviněného bylo tomuto soudu prvního stupně doručeno elektronickou poštou až v pátek dne 30. 3. 2007, tedy následující den po marném uplynutí lhůty k podání dovolání (z obsahu podání je zřejmé, že až tohoto dne také bylo písemně vypracováno).

S ohledem na shora uvedené není pochyb o tom, že dovolání obviněného nebylo podáno ve lhůtě dvou měsíců stanovené § 265e odst. 1, 2 tr. ř., ale až po jejím marném uplynutí. Přitom nenastala žádná z okolností uvedených v § 265e odst. 3 tr. ř.

Z těchto jen stručně uvedených důvodů (§265i odst. 2 tr. ř.) Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. jako opožděně podané. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a