8 Tdo 451/2007
Datum rozhodnutí: 19.04.2007
Dotčené předpisy:




8 Tdo 451/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 19. dubna 2007 předsedkyní senátu v řízení o dovolání obviněného J. K., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 6 To 629/2006, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyně senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání obviněného J. K.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. K. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce s odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 12. 2006, sp. zn. 6 To 629/2006, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 9. 10. 2006, sp. zn. 6 T 8/2006. Tímto rozsudkem byl uznán vinným trestnými činy porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák., násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák. a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na dvacet dva měsíce, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. V dalším bylo rozhodnuto i o náhradě škody.



Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 16. 4. 2007.

Ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, obviněný J. K. písemnými podáními došlými Nejvyššímu soudu dne 4. 4., 13. 4. a 18. 4. 2007 vzal své dovolání výslovně zpět.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, vzala předsedkyně senátu toto zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledala překážek, které by takovému postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. dubna 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková