8 Tdo 407/2007
Datum rozhodnutí: 11.04.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 407/2007-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. dubna 2007 v řízení o dovolání obviněného J. D., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. 9 To 576/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 2 T 149/2006 t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. D. n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný J. D. vykonává trest odnětí svobody ve výměře dvou let, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Třebíči ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 2 T 149/2006, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. 9 To 576/2006.

V řízení o dovolání obviněného bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně ze dne ze dne 11. 1. 2007, sp. zn. 9 To 576/2006. Současně byla zrušena také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Brně bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Ve svých důsledcích to znamená, že výrok o trestu, který byl uložen původním rozsudkem a který obviněný vykonává, není pravomocný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

V přípravném řízení obviněný ve vazbě nebyl. S ohledem na délku původně uloženého trestu odnětí svobody a s přihlédnutím k tomu, že v novém řízení, aniž by to dovolací soud jakkoliv předjímal, lze očekávat spíše rozhodnutí ve prospěch obviněného, nelze konstatovat, že by tu existovaly konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývala důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání vyhnul. S ohledem na osobnostní charakteristiku obviněného, jak se podává ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, sexuologie, a též dobu, která uplynula od spáchání trestné činnosti, jež je obviněnému kladena za vinu, nelze ani vyvodit, že bude v trestné činnosti pokračovat. Po dobu trvání dosavadního trestního stíhání obviněného nebyly rovněž zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř.

Proto bylo rozhodnuto, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 11. dubna 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková