8 Tdo 363/2007
Datum rozhodnutí: 04.04.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 363/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. dubna 2007 o dovolání obviněného J. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 55 To 614/2006, který rozhodl jako soud druhého stupně v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 0 Nt 802/2006, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. K. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 16. 10. 2006, sp. zn. 0 Nt 802/2006, Okresní soud ve Vsetíně podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítl návrh obviněného J. K. na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 3. 12. 1998, sp. zn. 4 T 83/98. Svůj závěr o zamítnutí uvedeného návrhu soud opřel o zjištění, že nebyly shledány důvody obnovy podle § 278 tr. ř.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost a usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. 11. 2006, sp. zn. 55 To 614/2006, byla stížnost obviněného podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodná zamítnuta.

Proti usnesení soudu druhého stupně podal obviněný prostřednictvím obhájkyně dovolání. Namítl, že v rámci obnovy řízení nebyly přezkoumány všechny podstatné okolnosti jeho případu, a konkretizoval otázky a důkazy, které byly pominuty. Navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a aby Okresnímu soudu ve Vsetíně přikázal věc znovu projednat a rozhodnout, event. aby sám rozhodl tak, že se návrhu obviněného vyhovuje.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání obviněného uvedl, že dovolání obviněného není přípustné, neboť soud druhého stupně nerozhodoval ve věci samé, jak to vyplývá z ustanovení § 265a odst. 1, 2 tr. ř. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné odmítl.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští, přičemž v § 265a odst. 2 písm. a) až písm. h) tr. ř. jsou taxativně vypočtena rozhodnutí, která je možno považovat za rozhodnutí ve věci samé. Jsou jimi:

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněného na povolení obnovy řízení. Jde o takové rozhodnutí, které nelze podřadit pod žádný z typů rozhodnutí, jak jsou uvedeny v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. Z toho důvodu ani usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci není rozhodnutím uvedeným v § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. Napadené usnesení tudíž není rozhodnutím ve věci samé, takže proti němu není přípustné dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř. (srov. č. 36/2003 Sb. rozh. tr.).

Protože dovolání obviněného není přípustné, Nejvyšší soud je podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl v neveřejném zasedání, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. dubna 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková