8 Tdo 339/2011
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 234 odst. 1,2 tr. ř., § 263 odst. 4 tr. ř.8 Tdo 339/2011-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. března 2011 v řízení o dovolání podaném obviněným L. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. 42 To 254/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 103/2008, o vazbě obviněného, takto :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný L. Š. n e bere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :
Obviněný L. Š. v současné době vykonává ve věznici s ostrahou souhrnný trest odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, který mu byl uložen za pomoc k trestným činům úvěrového podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 250b odst. 1, 3 tr. zák. rozsudkem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 6. 5. 2010, sp. zn. 2 T 103/2008, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. 42 To 254/2010.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. března 2011 dovolání obviněného L. Š. podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. 42 To 254/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 103/2008, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně pobočka v Jihlavě ze dne 18. 8. 2010, sp. zn. 42 To 254/2010, a podle § 265k odst. 2 tr. ř. též všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. současně přikázal Krajskému soudu v Brně pobočka v Jihlavě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud v souvislosti se shora uvedeným usnesením rozhodl současně o vazbě obviněného, jak mu ukládá citované ustanovení.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu spisu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, sp. zn. 2 T 103/2008, shledal, že obviněný L. Š. již nastoupil dne 14. 10. 2010 v 00.00 hodin výkon trestu odnětí svobody v trvání třiceti měsíců, který mu byl uložen v této trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve V. Z. Tento trest začal vykonávat poté, co byl propuštěn z vazby v jiné trestní věci Okresního soudu v Hodoníně, sp. zn. 3 T 143/2010.

Pokud Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení dále zkoumal okolnosti pro rozhodnutí o vazbě, shledal, že v průběhu přípravného řízení vedeného v jeho trestní věci Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou, sp. zn. 2 T 103/2008, nebyly dány podmínky pro to, aby byl obviněný vzat do vazby a v průběhu přípravného řízení se nacházel na svobodě.

Ani poté, co bylo ve věci nařízeno hlavní líčení, nebylo proti obviněnému L. Š. řízení vedeno vazebně a ani Nejvyšší soud nyní nezjistil takové konkrétní okolnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř.

Vzhledem k těmto okolnostem Nejvyšší soud i za současné situace, kdy je podle zákona v rámci mimořádného opravného prostředku třeba rozhodnout o vazbě obviněného, nezjistil takové skutečnosti, které by zakládaly obavy ve smyslu § 67 písm. a) c) tr. ř.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný L. Š. ve smyslu § 265 l odst. 4 tr. ř. do vazby nebere.

Při této skutečnosti však Nejvyšší soud shledal, že obviněný nebude propuštěn na svobodu, ale bude převeden do výkonu trestu odnětí svobody v jiné trestní věci, a to v trvání dvaceti měsíců, který mu byl uložen jako úhrnný trest rozsudkem Okresního soudu v Hodoníně ze dne 1. 12. 2010, sp. zn. 3 T 143/2010, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2011, sp. zn. 3 To 33/2011.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. března 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Milada Šámalová