8 Tdo 23/2009
Datum rozhodnutí: 14.04.2009
Dotčené předpisy:
8 Tdo 23/2009

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 14. dubna 2009 v řízení o dovolání, které podal obviněný Mgr. D. S. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2008, sp. zn. 9 To 15/2008, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 T 2/2007, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. s e zpětvzetí dovolání obviněného Mgr. D. S. b e r e n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Mgr. D. S. podal prostřednictvím obhájce včas dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2008, sp. zn. 9 To 15/2008, jímž bylo rozhodnuto též o jeho odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2007, sp. zn. 47 T 2/2007.

Poté, co věc byla dne 8. 1. 2009 předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ), a zároveň dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, obviněný vzal své dovolání. Učinil tak výslovným prohlášením v písemném podání, které bylo doručeno na podatelnu Nejvyššího soudu dne 10. 4. 2009.

Podle § 265g odst. 1 věty první tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle odst. 2 téhož zákonného ustanovení zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

S ohledem na výše uvedené předseda senátu Nejvyššího soudu vzal podle ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, když neshledal žádných překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a