8 Tdo 190/2013
Datum rozhodnutí: 12.03.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.8 Tdo 190/2013-27 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 12. března 2013 předsedkyní senátu v řízení o dovolání obviněného J. V., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 10 To 196/2012, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 20/2012, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyně senátu Nejvyššího soudu bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného J. V.
O d ů v o d n ě n í :
Obviněný J. V. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce s odkazem na důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 10 To 196/2012, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 3. 2012, sp. zn. 4 T 20/2012. Tímto rozsudkem byl uznán vinným přečiny krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody na jeden rok, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. V dalším bylo rozhodnuto o náhradě škody. Usnesením Okresního soudu v Jičíně ze dne 2. 1. 2013, sp. zn. 25 Nt 3112/2013, bylo rozhodnuto tak, že obviněný je účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 a podle článku 1 odst. 1 rozhodnutí prezidenta republiky o této amnestii mu byl prominut nevykonaný zbytek trestu odnětí svobody s tím, že se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 20. 2. 2013. Ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, bylo dne 11. 3. 2013 Nejvyššímu soudu doručeno podání, jímž obviněný vzal své dovolání výslovně zpět.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, vzala předsedkyně senátu toto zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledala překážek, které by takovému postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. března 2013

Předsedkyně senátu:
JUDr. Věra Kůrková