8 Tdo 1531/2006
Datum rozhodnutí: 17.01.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 1531/2006-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. ledna 2007 v řízení o dovolání obviněného Z. D., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 8. 2006, sp. zn. 12 To 331/2006, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 3 T 94/2006 t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný Z. D. z důvodu uvedeného

v § 67 písm. c) tr. ř. b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný Z. D. vykonává trest odnětí svobody ve výměře tří let a šesti měsíců, který mu byl za trestné činy ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák., násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák. a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. uložen rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 3 T 94/2006, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 8. 2006, sp. zn. 12 To 331/2006.

V řízení o dovolání obviněného rozhodl v neveřejném zasedání Nejvyšší soud usnesením ze dne 17. 1. 2007, sp. zn. 8 Tdo 1531/2006, tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 8. 2006, sp. zn. 12 To 331/2006, zrušil ve výroku pod bodem I. a podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněného.

Podle § 67 tr. ř. platí, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

V této souvislosti nelze nezaznamenat, že v předmětné trestní věci byl obviněný usnesením soudce Okresního soudu v Trutnově ze dne 3. 2. 2006, sp. zn. 0 Nt 4/2006, vzat do vazby podle § 68 tr. ř. z důvodu § 67 písm. c) tr. ř. Usnesením téhož soudu ze dne 14. 4. 2006, sp. zn. 0 Nt 183/2006, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 5. 2006, sp. zn. 11 To 217/2006, byly důvody vazby rozšířeny o důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. V rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 3 T 94/2006, bylo naposledy o vazbě obviněného rozhodnuto tak, že se ponechává ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř., když důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. pominul (bod III.).

Nejvyšší soud přezkoumal okolnosti významné pro rozhodnutí o vazbě a dospěl k závěru, že s ohledem na osobnostní rysy a chování obviněného přede dnem 2. 2. 2006, je v daném případě namístě obava, že zůstane-li na svobodě, bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán, tj. je zde dán důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. Ve struktuře osobnosti obviněného jsou podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie zvýrazněny rysy emoční nestability a impulzivity. Z výpovědi svědkyně L. J. vyplývá, že byla objektem násilných projevů obviněného opakovaně, o čemž svědčí i závěr znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, psychiatrie, jímž byl její stav hodnocen jako stav týrané ženy se všemi jeho typickými znaky. Okolnost, že obviněný má sklon k agresivnímu jednání vůči ženám, k nimž se cítí být citově zaangažován, byla zřejmá nejen z výpovědi této svědkyně, ale i svědkyně M. J., bývalé manželky obviněného. Podle přesvědčení Nejvyššího soudu ani interval téměř jednoho roku, jenž uplynul od spáchání skutku ze dne 2. 2. 2006, na těchto zjištěních nic nemění. Nelze totiž přehlédnout, že skutky, jež jsou obviněnému kladeny za vinu a jež se oba shodně vyznačují násilnými projevy chování právě vůči poškozené L. J., dělí též časový odstup jednoho roku a ani tato nikoliv nevýznamná časová prodleva obviněného od opakování trestné činnosti neodradila.

Proto rozhodl Nejvyšší soud ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněný Z. D. ze shora uvedeného důvodu bere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. ledna 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková