8 Tdo 1495/2008
Datum rozhodnutí: 03.12.2008
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.
8 Tdo 1495/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu dne 3. prosince 2008 o dovolání obviněného M. Z., proti rozsudku Městskému soudu v Praze ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 6 To 142/2008, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 7 T 150/2007, t a k t o :Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se zpětvzetí dovolání obviněného M. Z. b e r e n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. Z. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání. Tento mimořádný opravný prostředek obviněný podal z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. k), l) tr. ř. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 6 To 142/2008. Tímto rozsudkem odvolacího soudu bylo rozhodováno o odvoláních obviněných M. Z. a J. N. podaných proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 7 T 150/2007. Odvolací soud odvolání obviněného M. Z. jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl. Ohledně druhého odvolatele byl uvedený rozsudek soudu prvního stupně zčásti zrušen ve výroku o vině tohoto obviněného, ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu, a v rozsahu tohoto bylo znovu rozhodnuto.

Obviněný M. Z. zaslal Nejvyššímu soudu podání, které bylo tomuto dovolacímu soudu doručeno dne 2. 12. 2008, v němž sdělil, že své dovolání podané dne 21. 7. 2008 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 6 To 142/2008, výslovně bere zpět.

Podle ustanovení § 265g odst. 1 tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.

V daném případě prohlášení o zpětvzetí dovolání učinil obviněný, tedy osoba, která předmětné dovolání podala, učinil tak v době, než se senát Nejvyššího soudu odebral k závěrečné poradě, způsobem zákonu odpovídajícím. V přípise uvedený projev vůle je výslovný, má formu předepsanou pro podání podle § 59 odst. 1 tr. ř., a byl podán Nejvyššímu soudu, který je příslušný o dovolání rozhodnout.

Protože ve věci nebyly zjištěny žádné zákonné překážky, které by bránily akceptovat zpětvzetí dovolání obviněného M. Z., bylo podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyní senátu rozhodnuto tak, že předmětné zpětvzetí dovolání vzala na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 3. prosince 2008

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová