8 Tdo 1473/2007
Datum rozhodnutí: 24.01.2008
Dotčené předpisy:
8 Tdo 1473/2007-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. ledna 2008 v řízení o dovolání obviněného V. F., v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 1 T 51/2003, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný V. F. n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný V. F. vykonává ve věznici s ostrahou souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře dvou let, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Rokycanech ze dne 6. 12. 2006, sp. zn. 1 T 51/2003, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2007, sp. zn. 8 To 81/2007.

V řízení o dovolání obviněného bylo podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 5. 2007, sp. zn. 8 To 81/2007, a podle

§ 265k odst. 2 tr. ř. byla současně zrušena také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo Krajskému soudu v Plzni přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Ve svých důsledcích to znamená, že výrok o trestu, který byl uložen původním rozsudkem a který obviněný vykonává, není pravomocný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

V přípravném řízení a ani v řízení před soudem obviněný ve vazbě nebyl. Z jeho jednání ani dalších konkrétních skutečností nevyplývala důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání vyhnul, že bude působit na nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání nebo že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Ani v tomto stadiu řízení nelze konstatovat, že by tomu bylo jinak. Je sice pravdou, že obviněný je stíhán pro poměrně závažný trestný čin ohrožený trestní sazbou od dvou roků do osmi let, ale stejně tak tomu bylo i v předchozích fázích řízení a konkrétní skutečnosti, které by dokládaly, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, spolehlivě zjištěny nebyly.

Proto Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že obviněný V. F. se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. ledna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a