8 Tdo 145/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:
8 Tdo 145/2009-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. března 2009 v řízení o dovolání obviněného P. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 8 To 34/2008, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 52 T 4/2005, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. M. n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný P. M. vykonává souhrnný trest odnětí svobody ve výměře deseti let, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. 52 T 4/2005, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 8 To 34/2008.

V řízení o dovolání obviněného byl zrušen výše označený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci i usnesení Vrchního soudu v Praze. Současně byla zrušena také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Ve svých důsledcích to znamená, že výrok o trestu, který byl uložen původním rozsudkem a který obviněný vykonává, není pravomocný.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Na Nejvyšším soudu proto bylo, aby rozhodl zároveň o vazbě obviněného.

Nejvyšší soud v tomto stadiu řízení nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

Podle § 67 tr. ř. platí, že obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

Obviněný v přípravném řízení nebyl vzat do vazby a ve vazbě nebyl ani po dobu konání řízení před soudy. Obviněnému byl uložen souhrnný trest odnětí svobody deseti let, za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 52 T 4/2005, jakož i všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu; označeným rozsudkem mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody ve výměře 18 měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, který již vykonal. Ani přes výměru nyní uloženého souhrnného trestu nelze v tomto stadiu řízení konstatovat, že by tu existovaly konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly vzetí do vazby. Nelze usuzovat, že tu jsou konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývala důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání vyhnul [vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. ř.]. Nebyly rovněž zjištěny žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly obavu, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, a tedy důvod vazby podle § 67 písm. b) tr. ř. či že by trestnou činnost, pro niž je stíhán, opakoval ve smyslu podmínek zakládajících důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř.

Proto bylo rozhodnuto, že obviněný se nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. března 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková