8 Tdo 1431/2005
Datum rozhodnutí: 16.11.2005
Dotčené předpisy:
8 Tdo 1431/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2005 o dovolání obviněného J. M., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici P. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 8. 2005, sp. zn. 3 To 59/2005, který rozhodl jako soud druhého stupně v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 3 Nt 2/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného J. M. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 13. 4. 2005, sp. zn. 3 Nt 2/2004, Krajský soud v Ústí nad Labem podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítl návrh obviněného J. M. na povolení obnovy řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 2. 2003, sp. zn. 1 T 40/98. Svůj závěr o zamítnutí uvedeného návrhu soud opřel o zjištění, že nebyly shledány důvody obnovy podle § 278 tr. ř.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost a usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 8. 2005, sp. zn. 3 To 59/2005, byla stížnost obviněného podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. jako nedůvodná zamítnuta.

Proti usnesení soudu druhého stupně podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání, v němž odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl vadný postup soudů při hodnocení provedených důkazů a vyvozoval, že v důsledku toho napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Navrhl, aby Nejvyšší soud usnesení Vrchního soudu v Praze zrušil a aby tomuto soudu věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k dovolání obviněného uvedl, že dovolání obviněného není přípustné, neboť soud druhého stupně nerozhodoval ve věci samé, jak to vyplývá z ustanovení § 265a odst. 1, 2 tr. ř. Navrhl proto, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustné odmítl.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání není přípustné.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští, přičemž v § 265a odst. 2 písm. a) až písm. h) tr. ř. jsou taxativně vypočtena rozhodnutí, která je možno považovat za rozhodnutí ve věci samé. Jsou jimi:

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh obviněného na povolení obnovy řízení. Jde o takové rozhodnutí, které nelze podřadit pod žádný z typů rozhodnutí, jak jsou uvedeny v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. Z toho důvodu ani usnesení Vrchního soudu v Praze není rozhodnutím uvedeným v § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř. Napadené usnesení tudíž není rozhodnutím ve věci samé, takže proti němu není přípustné dovolání podle § 265a odst. 1 tr. ř. (srov. č. 36/2003 Sb. rozh. tr.).

Protože dovolání obviněného není přípustné, Nejvyšší soud je podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl v neveřejném zasedání, aniž na jeho podkladě podle § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal napadené usnesení a řízení, jež mu předcházelo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková