8 Tdo 127/2013
Datum rozhodnutí: 12.02.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.8 Tdo 127/2013-14
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl dne 12. února 2013 předsedkyní senátu v řízení o dovolání, které podal obviněný J. L. , proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 12 To 208/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 2 T 258/2011, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyně senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání obviněného J. L.
O d ů v o d n ě n í :
Obviněný J. L. podal v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce s odkazem na důvody uvedené v § 265b odst. 1 (bez bližšího upřesnění) dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 12 To 208/2012, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 2 T 258/2011. Tímto rozsudkem byl uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody na dvanáct měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. V dalším bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 17. 12. 2012. Vzhledem k tomu, že podání obviněného nesplňovalo náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř., jelikož neobsahovalo uvedení konkrétního zákonného ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l ) tr. ř., o které se dovolání opírá, Nejvyšší soud spis bez meritorního vyřízení vrátil soudu prvního stupně k provedení úkonů podle § 265h odst. 1 tr. ř. Opětovně byl spis předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání obviněného dne 4. 2. 2013, aniž by však bylo na výzvy k doplnění dovolání ve stanovené lhůtě reagováno.

Ještě před tím, než Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl, bylo dne 8. 2. 2013 Nejvyššímu soudu prostřednictvím Okresního soudu Praha-východ doručeno podání (s datem doručení na soud prvního stupně dne 5. 2. 2013), jímž obviněný vzal své dovolání výslovně zpět.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, vzala předsedkyně senátu toto zpětvzetí dovolání obviněného na vědomí, neboť neshledala překážek, které by takovému postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. února 2013
Předsedkyně senátu: JUDr. Věra Kůrková