8 Tdo 1218/2005
Datum rozhodnutí: 09.11.2005
Dotčené předpisy:
8 Tdo 1218/2005-II

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 9. listopadu 2005 v řízení o dovolání podaném obviněným M. Š., nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici V., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 7 To 50/2005, jako soudu odvolacího, v trestní věci Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře, sp. zn. 9 T 2/2005, o vazbě obviněného takto :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se z důvodu § 67 písm. a) tr. ř. obviněný M. Š. bere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný M. Š. v současné době vykonává ve Věznici V. trest odnětí svobody na doživotí, který mu byl uložen rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 7 To 50/2005, podle § 219 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. a § 29 odst. 3 písm. a), b) tr. zák. Tímto rozsudkem byl současně zrušen výrok o trestu z rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře, ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 9 T 2/2005.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) projednal dne 9. 11. 2005 ve veřejném zasedání dovolání obviněného M. Š. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 7 To 50/2005, v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 9 T 2/2005, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 7 To 50/2005, a jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 9 T 2/2005, zrušil ve výroku o trestu. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře, aby v rozsahu zrušení věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Při zkoumání okolností významných pro rozhodnutí o vazbě Nejvyšší soud shledal, že obviněný M. Š. je osobou, která byla pravomocně uznána vinnou trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. a), h) tr. zák. a nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák., neboť výrok o vině těmito trestnými činy nebyl změněn ani dovoláním napadeným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 7 To 50/2005, ani usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2005, sp. zn. 8 Tdo 1218/2005. Za takové situace je zřejmé, že obviněnému podle trestní sazby u trestného činu vraždy podle § 219 odst. 2 tr. zák., podle něhož mu bude v dalším řízení trest ukládán, lze uložit i výjimečný trest, a to včetně trestu odnětí svobody na doživotí. Takový trest je nutné považovat za natolik citelné omezení osobní svobody obviněného, že u něho může vyvolat snahy, aby se jeho výkonu vyhnul. V této souvislosti proto hrozí obava, že by se mohl vyhýbat jak řízení, které bude zaměřeno na posouzení rozhodných otázek pro jeho ukládání, tak i nástupu takového trestu. Tyto skutečnosti dostatečně vyjadřují obavu předpokládanou v ustanovení § 67 písm. a) tr. ř., že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se trestnímu řízení a trestu vyhnul, neboť mu hrozí vysoký trest.

Vzhledem k těmto okolnostem Nejvyšší soud dospěl k závěru, že jsou dány důvody vazby podle § 67 písm. a) tr. ř., a proto ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl tak, že se obviněný bere do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. listopadu 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová