8 Tdo 1109/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy:
8 Tdo 1109/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 22. září 2005 předsedkyní senátu v řízení o dovolání, které v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 3 T 65/2004 podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněné A. S., roz. Z., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 11. 2. 2005, sp. zn. 2 To 1359/2004, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předsedkyně senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání nejvyšší státní zástupkyně.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 26. 10. 2004, sp. zn. 3 T 65/2004, byla obviněná A. S. uznána vinnou trestným činem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 1 tr. zák. a odsouzena k trestu odnětí svobody na šest měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu stanovenou na osmnáct měsíců.

Z podnětu odvolání obviněné byl usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 11. 2. 2005, sp. zn. 2 To 1359/2004, podle § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu zrušen a věc ohledně skutku v návrhu na potrestání Okresního státního zastupitelství v Přerově ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. 1 Zk 66/2004, který byl ve výroku tohoto usnesení současně popsán, postoupena Městskému úřadu v P., neboť nejde o trestný čin, avšak žalovaný skutek by mohl být posouzen jako přestupek.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala nejvyšší státní zástupkyně dovolání v neprospěch obviněné, v němž odkázala na důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g), f) tr. ř.

Nejvyššímu soudu byla věc k rozhodnutí o dovolání předložena dne 29. 8. 2005.

Podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 19. 9. 2005 vzala nejvyšší státní zástupkyně dovolání podané v neprospěch obviněné A. S. výslovně zpět. Odkázala na poznatek, že obviněná dne 4. 6. 2005 po podání dovolání zemřela. Navrhla, aby předsedkyně senátu Nejvyššího soudu vzala zpětvzetí dovolání na vědomí.

Podle § 265g odst. 1 věty první tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle téhož ustanovení věta in fine zpětvzetí dovolání podaného nejvyšším státním zástupcem jen ve prospěch obviněného, který zemřel, je neúčinné.

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Z obsahu sdělení nejvyšší státní zástupkyně je zjevné, že tato výslovně vzala zpět dovolání podané v neprospěch obviněné A. S.

Protože věc již byla Nejvyššímu soudu předložena, rozhodla předsedkyně senátu tohoto soudu tak, že zpětvzetí dovolání nejvyšší státní zástupkyně vzala na vědomí; nezjistila žádné překážky, které by tomu bránily, a současně je vhodné poznamenat, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně bylo podáno v neprospěch obviněné, a proto se neuplatní zásada uvedená v § 265g odst. 1 věta in fine tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. září 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková