8 Tdo 109/2004
Datum rozhodnutí: 11.02.2004
Dotčené předpisy:
8 Tdo 109/2004-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. 2. 2004 v trestní věci obviněného R. J., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici B., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 4/2002, v řízení o dovolání

t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný R. J. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněný R. J. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 16. 5. 2003, sp. zn. 1 T 4/2002, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 8. 2003, sp. zn. 4 To 72/2003. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci byl obviněný uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na pět let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. V řízení o dovolání, které proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci obviněný podal, byly usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2004, sp. zn. 8 Tdo 109/2004, napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci i rozsudek Krajského soudu v Brně zrušeny; zrušena byla také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a Krajskému soudu v Brně bylo přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Za této situace bylo nezbytné, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl o vazbě.

Nejvyšší soud v nynějším stadiu řízení neshledal na straně obviněného žádný z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

V původním řízení nebyl obviněný vzat do vazby. Znamená to, že z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností nevyplývala důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul /§ 67 písm. a) tr. ř./, poněvadž obviněný se zdržoval v místě bydliště, k němuž byl poután vazbami rodinnými i podnikatelskými, nebyly zjištěny ani žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývala důvodná obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání /§ 67 písm. b) tr. ř./, a nebyly zjištěny ani konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývala důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán /§ 67 písm. c) tr. ř./.

Žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by vyplývala důvodná obava zakládající důvody vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř., nebyly zjištěny ani v současné době, a proto Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný nebere do vazby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2004

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a

Vypracovala:

JUDr. Věra Kůrková