8 Tdo 1022/2007
Datum rozhodnutí: 12.09.2007
Dotčené předpisy:
8 Tdo 1022/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. září 2007 o dovolání obviněného M. Ž., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2007, sp. zn. 3 To 118/2007, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě, pod sp. zn. 71 T 57/2006, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2007, sp. zn. 3 To 118/2007.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Ostravě p ř i k a z u j e , aby věc

v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 71 T 57/2006, byl obviněný M. Ž. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. a byl podle § 247 odst. 1 tr. zák. a § 35 odst. 2 tr. zák. odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří roků. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 12. 9. 2005, sp. zn. 2 T 72/2005, který nabyl právní moci dne 28. 10. 2005, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Rovněž bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Tento rozsudek soudu prvního stupně napadl obviněný M. Ž. odvoláním, o němž Krajský soud v Ostravě jako odvolací soud rozhodl usnesením ze dne 24. 5. 2007, sp. zn. 3 To 118/2007, tak, že jej podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájce z důvodu § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. dovolání, neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě, aniž byly pro takové rozhodnutí splněny procesní podmínky stanovené zákonem. Tento nedostatek obviněný shledal v tom, že odvolací soud jeho odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně věcně neprojednal a zamítl je jako opožděné přesto, že bylo podáno včas. Obviněný poukázal na to, že rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 71 T 57/2006, mu byl prostřednictvím Policie České republiky doručen dne 18. 1. 2007 a již dne 21. 1. 2007 v 18.37 hod. odfaxoval soudu prvního stupně odvolání. V obsahu spisu je toto odvolání založeno na č. l. 107. Krajský soud, který je měl v době svého rozhodování k dispozici, je zřejmě přehlédl a své rozhodnutí založil toliko na jeho dodatečně zaslané písemné podobě, která byla na poštu podána až dne 27. 1. 2007, a jíž Okresní soud v Ostravě obdržel dne 29. 1. 2007. Vzhledem k tomu, že odvolací soud odvolání obviněného zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako opožděné, ač bylo podáno včas, dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2007, sp. zn. 3 To 118/2007, podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil a podle § 265l odst. 1 tr. ř. aby tomuto soudu přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

K dovolání obviněného, které bylo dne 20. 8. 2007 doručeno Nejvyššímu státnímu zastupitelství k vyjádření podle § 265h odst. 2 tr. ř., Nejvyšší státní zastupitelství své vyjádření Nejvyššímu soudu do doby konání neveřejného zasedání nezaslalo.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.).

S ohledem na zásadu, že dovolání lze podat jen z důvodů taxativně uvedených v § 265b tr. ř., jejichž existence je podmínkou pro provedení přezkumu dovolacím soudem, Nejvyšší soud posuzoval obsah podaného dovolání a shledal, že v něm rozvedená argumentace s uplatněným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. koresponduje.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Obviněný svým dovoláním dostál citovanému zákonnému požadavku v tom, že byl zamítnut jeho řádný opravný prostředek proti rozsudku soudu prvního stupně, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, neboť namítl, že Krajský soud v Ostravě jeho odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně zamítl jako podané opožděně, přesto, že bylo podáno včas.

Nejvyšší soud, když neshledal důvody pro odmítnutí dovolání, ve smyslu § 265i odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím závěrům.

Podle obsahu spisu se podává, že rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 71 T 57/2006, byl obviněnému, který nebyl v tomto stádiu trestního řízení zastoupen obhájcem, doručen dne 18. 1. 2007 (č. l. 105). Na č. l. 107 spisu je založeno podání obviněného, které je označeno jako Odvolání v plném rozsahu , z něhož je patrné, že před jeho obsahem je vyražen text 21-led-07 18:37 . Na č. l. 108 je založeno obsahově identické podání, které je označeno podacím razítkem Okresního soudu v Ostravě s datem dne 29. 1. 2007. K němu je na č. l. 109 připojena obálka adresovaná Okresnímu soudu v Ostravě s podacím razítkem pošty ze dne 27.1. 2007.

Krajský soud v Ostravě v odůvodnění napadeného rozhodnutí pro závěr, že odvolání obviněného je opožděné, vycházel z podání v písemné formě k poštovní přepravě předané dne 27. 1. 2007. Dovodil, že když obviněný obdržel rozsudek soudu prvního stupně dne 18. 1. 2007, je posledním dnem lhůty k podání odvolání den 26. 1. 2007. Pokud obviněný své odvolání k poštovní přepravě podal v pátek dne 27. 1. 2007, učinil tak již devátý den ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí, proti němuž odvolání směřovalo, doručeno. Shledal tak, že obviněný odvolání podal po uplynutí zákonné osmidenní lhůty, tudíž opožděně, a proto je podle § 253 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud považuje pro posouzení věci za významné, že podle § 248 odst. 1 tr. ř. se odvolání podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od doručeného opisu rozsudku. Zákon pro podání odvolání nestanoví žádnou zvláštní formu, a poroto platí všechny obecné způsoby podání ve smyslu § 59 odst. 1 tr. ř., podle něhož lze podání učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

Z této dikce je patrné, že zákonná forma podání je dodržena i v případě, je-li podání učiněno faxem (srov. rozh. č. 10/2004 Sb. rozh. tr.).Nejvyšší soud s ohledem na obsah spisu, jak byl shora konstatován, a s přihlédnutím i k podacímu dokladu, který je ve spise založen na č. l. 139, z něhož se též dosvědčuje, že shora uvedené podání obviněným označené jako odvolání bylo podáno v neděli dne 21. ledna 2007 v 18.37 hod., shledal, že za okamžik, kdy bylo obviněným odvolání účinně podáno, je nutné považovat právě toto faxové podání.

Jestliže byl obviněnému, který nebyl v době konání hlavního líčení a vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně zastoupen obhájcem, a lhůta pro podání odvolání se proto počítá od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí soudu prvního stupně doručeno obviněnému, což je v projednávané věci dne 18. 1. 2007, je posledním dnem lhůty k včasnému podání dovolání 26. 1. 2007. Pokud obviněný faxem své dovolání podal dne 21. 1. 2007, učinil tak ještě ve lhůtě vymezené ustanovením § 248 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud z uvedených důvodů dospěl k závěru, že usnesení Krajského soudu v Ostravě, že dne 24. 5. 2007, sp. zn. 3 To 118/2007, je nesprávné, neboť tento soud nevzal v úvahu faxem podané odvolání obviněného založené na č. l. 107 spisu, ale pro své rozhodnutí vycházel pouze z písemného podání předaného k poštovní přepravě dne 27. 1. 2007.

Námitka obviněného uplatněná v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., byla shledána proto důvodnou, neboť obviněný M. Ž. své odvolání podal včas, a proto ho měl odvolací soud věcně přezkoumat. Nejvyšší soud proto usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 5. 2007, sp. zn. 3 To 118/2007, podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil, jakož i další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Na soudu druhého stupně, jemuž se věc takto vrací, bude, aby odvolání obviněného M. Ž. podané proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 71 T 57/2006, při dodržení všech procesních zásad shora uvedených věcně projednal a rozhodl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. září 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová