8 Tdo 1021/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 265h odst. 3 tr. ř.8 Tdo 1021/2015-I.-31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. srpna 2015 v řízení o dovolání obviněného Ing. R. M. N. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 8 To 39/2015, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 57 T 18/2013, o návrhu předsedy senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 14. 8. 2015 na odložení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., takto :

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se obviněnému Ing. R. M. N. až do rozhodnutí o jeho dovolání odkládá výkon úhrnného trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let se zařazením do věznice s ostrahou, který mu byl uložen pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 8 To 39/2015, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 57 T 18/2013.
Odůvodnění:
Obviněný Ing. R. M. N. byl rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 10. 2. 2015, sp. zn. 57 T 18/2013, uznán vinným skutkem právně kvalifikovaným jako zločin šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku a odsouzen podle § 152 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 5 (pěti) let.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 8 To 39/2015, napadený rozsudek p odle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. z podnětu odvolání státního zástupce částečně zrušil, a to v odsuzující části, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným v podstatě stejným skutkem (jeho jednotlivými dílčími útoky), které však právně kvalifikoval jako pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1, § 145 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. g) tr. zákoníku v jednočinném souběhu se zločinem šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, za což mu uložil podle § 145 odst. 2 za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Současně podle § 256 tr. ř. odvolání obviněného zamítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájce JUDr. Jakuba Tomšeje obsáhlé dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. a v jehož závěru navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1, § 265 l odst. 1 tr. ř. napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze, jakož i jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci v plném rozsahu zrušil, aby podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla podkladu, a aby věc vrátil Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci za účelem dalšího projednání.

Dovolatel současně navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265 o odst. 1, § 265 l odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o dovolání odložil výkon trestu, který mu uložil svým rozsudkem Vrchní soud v Praze, a to až do doby, než o podaném dovolání sám rozhodne.

Předseda senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci podal dne 14. 8. 2015 Nejvyššímu soudu návrh podle § 265h odst. 3 tr. ř., aby byl obviněnému výkon rozhodnutí odložen. Tento návrh sice blíže neodůvodnil, lze však důvodně předpokládat, že akceptoval dovolatelem uplatněný dovolací důvod a argumenty v něm obsažené.

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. Nejvyšší soud o takovém návrhu předsedy senátu soudu prvního stupně rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisu.

Nejvyšší soud v neveřejném zasedání posoudil předložený návrhu a dospěl k závěru, že důvod k odložení výkonu rozhodnutí (pravomocně uloženého trestu odnětí svobody) ve smyslu § 265h odst. 3 tr. ř. je dán. Aniž by bylo možno předjímat budoucí rozhodnutí o podaném dovolání, s ohledem na argumenty vznesené v podaném dovolání vznikají již v tomto stadiu řízení důvodné pochybnosti o správnosti a zákonnosti rozhodnutí především odvolacího soudu, který jak již bylo výše rozvedeno posoudil jednání obviněného přísněji, než učinil soud prvního stupně, a uložil mu i výrazně přísnější trest.

Nejvyšší soud si před svým rozhodnutím dotazem na Ústřední evidenci vězňů aktuálně ověřil, že obviněný není ve výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl v této věci uložen.

Z těchto jen stručně uvedených důvodů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je namístě podanému návrhu předsedy senátu soudu prvního stupně vyhovět, a proto podle § 265h odst. 3 tr. ř. výkon rozhodnutí obviněnému odložil až do rozhodnutí o jeho dovolání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. srpna 2015 JUDr. Jan Bláha
předseda senátu