8 Td 67/2010
Datum rozhodnutí: 16.11.2010
Dotčené předpisy: § 24 tr. ř.8 Td 67/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. listopadu 2010 v trestní věci obviněné mladistvé kopretiny *), vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci, soudu pro mládež, pod sp. zn. 3 Tm 17/2010, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné mladistvé kopretiny příslušný jako soud pro mládež Okresní soud Plzeň - město.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jindřichově Hradci podal dne 4. 10. 2010 Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci obžalobu na obviněnou mladistvou (nadále mladistvá ) kopretinu pro pokus provinění krádeže podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku spáchaného ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Tohoto provinění se měla dopustit spolu s mladistvou P. H. tím, že dne 14. 6. 2010 v době od 23.00 hod. do 23.40 hod. v P., N., po předchozí domluvě vnikly do budovy vodáckého klubu TJ U. P. s tím, že zde odcizí nějaké vodácké potřeby, které následně prodají a peníze použití pro svoji potřebu, přičemž nejdříve rozbily dvojitou skleněnou výplň dvoukřídlého okna vedoucí do dílny, vzniklým otvorem si okno otevřely, a tak se dostaly do samotné budovy, kterou prohledaly, dále nalezenou sekyrkou rozbily dveře vedoucí do další místnosti, kde se nacházel sklad dětského oddílu, kde si připravily k odcizení některé věci, jako dvě pádla, batoh, krosnu, fotoaparáty, nože, MP3 přehrávač, věci na rozdělání ohně a jídlo, které však neodcizily, neboť následně byly ze strany hlídky Policie ČR, Městského ředitelství P., na místě zadrženy.

Usnesením Okresního soudu v Jindřichově Hradci jako soudu pro mládež ze dne 8. 10 2010, sp. zn. 3 Tm 17/2010, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvé kopretiny po jejím vyloučení ze společného řízení s trestní věcí mladistvé P. H. předložena k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu. Soud v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že mladistvá do 5. 10. 2010, kdy nabyla zletilosti, byla chovankou zdejšího ústavu s výchovně léčebným režimem. Dne 5. 10. 2010 byla z ústavu propuštěna a dle zprávy zmíněného zařízení bydlí nyní na adrese D., V. v B. Uzavřel tedy, že místně příslušným soudem k projednání věci již není Okresní soud v Jindřichově Hradci, ale Městský soud v Brně. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu coby soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci a Městskému soudu v Brně k rozhodnutí o příslušnosti.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona č. 218/2003 Sb.; vyžaduje-li to však prospěch mladistvého, může příslušný soud podle § 39 tohoto zákona postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější.

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Z obsahu spisu se podává, že mladistvá kopretina je k trvalému pobytu hlášena na adrese H., okr. R., kde se však nezdržuje a již delší dobu nemá k tomuto místu žádné relevantní a pevné vazby. V době páchání trestné činnosti byla na útěku z V. ú. v J., G. Z v. ú. však byla dne 5. 10. 2010 propuštěna, neboť nabyla zletilosti, jak již zjistil Okresní soud v Jindřichově Hradci (viz úřední záznam na č. l. 64). Od této doby se měla zdržovat na adrese D., V., B.

Nejvyšší soud však dotazem u vedoucího tohoto sociálního zařízení J. G. zjistil, že mladistvá obviněná kopretina se sice na uvedené adrese zdržovala, avšak pouze po dobu necelého jednoho měsíce. Poté se odstěhovala s tím, že si zajistila vlastní bydlení a práci. Žádnou adresu, na které by bylo možno ji kontaktovat, nesdělila.

Z takto rekapitulovaných zjištění vyplývá, že u mladistvé nebylo spolehlivě zjištěno místo, kde bydlí či kde se zdržuje, ani místo, kde pracuje. V místě bydliště trvalého bydliště se nezdržuje, nemá k němu žádný vztah, o čemž svědčí i skutečnost, že po dovršení zletilosti se do místa bydliště nevrátila a přechodně se ubytovala v zařízení sociálních služeb v obvodu Městského soudu v Brně. Nezanedbatelným poznatkem je, že mladistvá již dovršila věk 18 let, je tedy zletilá, čímž se relativizuje také objektivní možnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí na mladistvou působit, aby vedla řádný život. Mladistvá se sice dočasně zdržovala v B., avšak se zřetelem k délce i okolnostem jejího pobytu zde nelze souhlasit s názorem, že k projednání věci je příslušný Městský soud v Brně, jak navrhoval samosoudce Okresního soudu v Jindřichově Hradci.

Nejvyšší soud má proto za to, že je na místě aplikovat § 37 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., podle něhož koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno. Pokus provinění, jenž je mladistvé kladen za vinu, byl spáchán v obvodu Okresního soudu Plzeň - město. Projednání věci právě tímto soudem vyhovuje požadavkům řádného objasnění věci, rychlosti a hospodárnosti řízení, poněvadž svědci, které bude třeba eventuálně k objasnění věci vyslechnout, bydlí v obvodu tohoto soudu, a potažmo tak i zájmům mladistvé.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvé příslušný coby soud pro mládež Okresní soud Plzeň - město.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2010


Předsedkyně senátu:
JUDr. Věra Kůrková

*) použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.