8 Td 66/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř., § 37 odst. 1 z. s. m.8 Td 66/2016-9

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 12. 2016 v trestní věci obviněného mladistvého X. X. *), vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, soudu pro mládež, pod sp. zn. 1 Tm 15/2016, o příslušnosti soudu, takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého X. X. příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Ústí nad Orlicí.
Odůvodnění: 1. Na obviněného mladistvého X. X. (dále též jen mladistvého ) byla Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou, soudu pro mládež, dne 5. 12. 2016 státním zástupcem Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podána obžaloba pro provinění pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 tr. zákoníku. Toho se měl dopustit tím, že dne 2. 1. 2016 v tzv. kolárně v suterénu domu na ulici J. v Ústí nad Orlicí vykonal soulož s nezletilou Q. Q. *), ačkoliv věděl, že dosud nedovršila patnácti let.

2. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, soud pro mládež, usnesením ze dne 24. 10. 2016, sp. zn. 1 Tm 15/2016, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého předložil Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Tento postup odůvodnil tím, že obžaloba byla podána Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou za situace, kdy byl mladistvý umístěn ve Výchovném ústavu, základní škole, střední škole a středisku výchovné péče Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Veselská 32, Žďár nad Sázavou, jenž se nachází v obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Následně po podání obžaloby ale označený soud zjistil, že mladistvý po dosažení zletilosti ukončil pobyt ve výchovném ústavu, vrátil se zpět do místa trvalého bydliště v Ústí nad Orlicí a navštěvuje Vyšší odbornou školu a střední školu technickou Česká Třebová. Soud upozornil, že i místo činu, který má být projednán, je taktéž v Ústí nad Orlicí. Za takové situace trestní věc mladistvého není nikterak spojena s Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou, soudem pro mládež, a její projednání tímto soudem zcela jistě není v zájmu mladistvého.

3. Za této situace Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou coby soud pro mládež shledal, že podle § 37 z. s. m. není soudem místně příslušným k projednání obžaloby, a proto předložil věc k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu jako soudu společně nadřízenému jak předkládajícímu soudu, tak i Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, který je podle jeho mínění soudem příslušným k projednání věci.

4. Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhoduje v této věci v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. jako nejblíže společně nadřízený soud soudu, jenž tuto věc předložil k rozhodnutí sporu o příslušnosti, a tomu, jemuž má být věc postoupena. Přitom je vázán zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti v řízení ve věcech mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 z. s. m. 5. Podle § 37 odst. 1 z. s. m. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 z. s. m. platí, že nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 z. s. m. 6. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

7. Z obsahu připojeného spisu se k poměrům mladistvého podávají následující poznatky. Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. 0 Nc 325/2013, byla mladistvému mimo jiné nařízena ústavní výchova. Z důvodů rozhodnutí se podává, že předchozí opatření, kterým byl mladistvý zařazen do výchovného programu ve středisku výchovné péče, spolupráce s OSPOD i se střediskem výchovné péče nevedly k nápravě, nezletilý si neplnil své školní povinnosti, učivo zvládal jen s velkými obtížemi a měl několik neomluvených absencí, dopouštěl se činů jinak soudně trestných. To odůvodňovalo závěr, že výchova mladistvého je vážně ohrožena a narušena do takové míry, že je to v rozporu se zájmy dítěte, přičemž i podle stanoviska střediska výchovné péče by další odkládání ústavní výchovy bylo v rozporu se zájmy dítěte. Nezletilý totiž není schopen sám své chování ovlivňovat, rodiče mu nejsou schopni stanovovat hranice. Rovněž bylo vzato v úvahu, že nezletilý se dopouští jednání, za které by již nesl trestní odpovědnost (č. listu 119 až 123). Mladistvý ústavní výchovu vykonával ve Výchovném ústavu, základní škole, střední škole a středisku výchovné péče Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Veselská 32, Žďár nad Sázavou. Dne 7. 10. 2016 však mladistvý dosáhl věku osmnácti let a tímto dnem v označeném výchovném ústavu ukončil pobyt. 8. Z potvrzení o provedené lustraci v centrální evidenci obyvatel, které si Nejvyšší soud jako soud pro mládež vyžádal, se zjišťuje, že trvalým bydlištěm mladistvého je Ústí nad Orlicí, J. Že se mladistvý na této adrese také fakticky zdržuje, bydlí u svých rodičů, je doloženo také zprávou OSPOD Ústí nad Orlicí. Bylo také ověřeno, že mladistvý nyní studuje Vyšší odbornou školu a střední školu technickou Česká Třebová. Podle sdělení ředitele školy má však problémy s docházkou a již avizoval, že podá žádost o ukončení studia.

9. Z takto rekapitulovaných zjištění tedy vyplývá, že mladistvý X. X. nyní bydlí u svých rodičů v Ústí nad Orlicí, J., s nimiž nikdy v minulosti neztratil kontakt (č. listu 137), a navštěvuje Vyšší odbornou školu a střední školu technickou Česká Třebová. Jisto tedy je, že z hlediska kritérií místní příslušnosti skutečně není jeho trestní věc nikterak spojena s Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou, soudem pro mládež. Nejvyšší soud, soud pro mládež, sleduje prvotně zájmy mladistvého, dospěl k závěru, že k projednání věci je místně příslušný soud, v jehož obvodu mladistvý bydlí, přičemž bez významu není (ačkoliv to není s ohledem na konkrétní zjištění učiněná ve věci určující), že právě v obvodu tohoto soudu je i místo činu, jehož spáchání je podle obžaloby mladistvému kladeno za vinu.

10. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je soudem místně příslušným pro projednání věci mladistvého Okresní soud v Ústí nad Orlicí, soud pro mládež.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. 12. 2016 JUDr. Věra Kůrková
předsedkyně senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.