8 Td 63/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:
8 Td 63/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. prosince 2006 v trestní věci obviněné mladistvé M. F., vedené u Okresního soudu v Karviné soudu pro mládež pod sp. zn. 3 Tm 44/2006, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné mladistvé M. F. příslušný Okresní soud v Pelhřimově.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné podal dne 9. 10. 2006 Okresnímu soudu v Karviné návrh na potrestání na obviněnou mladistvou (dále jen mladistvá ) M. F. pro provinění maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. d) tr. zák., jehož se měla dopustit tím, že dne 16. 9. 2006 v blíže nezjištěné době v Č. u T., okr. P., utekla oknem z internátu V. ú., s. v. p., s. š. a š. j. na ul. J., a to přesto, že jí byla rozsudkem Okresního soudu v Karviné, soudu pro mládež, ze dne 13. 9. 2004, č. j. 10 Tm 55/2004-86, který nabyl právní moci dnem 3. 12. 2004, uložena podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb. ochranná výchova, a následně byla dne 21. 9. 2006 zajištěna v K.orgány Policie ČR.

Usnesením Okresního soudu v Karviné, soudu pro mládeže, ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. 3 Tm 44/2006, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. [nepřesně uvedeno § 314c písm. a) tr. ř.] z důvodu § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 39 zákona č. 218/2003 Sb. trestní věc mladistvé M. F. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, který se měl za soud místně příslušný, své rozhodnutí, které učinil až po nařízení hlavního líčení, odůvodnil tím, že s ohledem na ustanovení § 39 zákona č. 218/2003 Sb. je se zřetelem na zájmy mladistvé nejúčelnější postoupení věci k projednání Okresnímu soudu v Pelhřimově. Zrekapituloval, že mladistvá je hodnocena jako problematická osobnost, opakovaně utekla z výchovných ústavů, kam byla umístěna. Ve v. ú., s. v. p., s. š. a š. j. v Č., okr. P., pobývá znovu od 10. 11. 2006. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu coby soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a Okresnímu soudu v Pelhřimově k rozhodnutí o příslušnosti.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 39 zákona o soudnictví ve věcech mládeže (nadále též zákona č. 218/2003 Sb.).

Soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu je Nejvyšší soud, poněvadž obžaloba byla podána u Okresního soudu v Karviné, soudu pro mládež, a z odůvodnění usnesení tohoto soudu vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud v Pelhřimově. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb. vyžaduje-li to prospěch mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější.

Z obsahu spisu vyplývá, že mladistvá je hlášena k trvalému pobytu na adrese K. M., okr. K., ale v místě bydliště se dlouhodobě nezdržuje, zdržuje se zde toliko její matka. Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, patrně na podkladě tohoto poznatku seznal, že je soudem místně příslušným. Dále se ze spisu podává, že mladistvá po nařízení ústavní výchovy nejméně od roku 2003 pobývá po různých ústavních domovech, dopouští se opakovaně útěků, páchá trestnou činnost a její chování je problematické. Od 21. 6. 2006 byla z důvodu gravidity umístěna ve V. ú., s. v. p., s. š. a š. j. v Č., okr. P. Po narození dcery dne 5. 10. 2006 byla mladistvá krátkodobě umístěna v D. d. v O. a O. a od 10. 11. 2006 je opět v zařízení v Č. Její chování je podle vyjádření výchovného ústavu agresivní, arogantní, vulgární a nebojí se jít dokonce ani do fyzického ataku, jedná-li v afektu, což se stává snadno. I podle psychologického vyšetření je vysoce vzrušivá, svou afektivitu ovládá velmi nedobře, je instabilní, vše prožívá velmi silně. Odolnost vůči zátěži je prokazatelně snížená, selhávající se autoregulace. Jedná a chová se až živelně, vystupuje teatrálně, manipulativně. Sociálně je zcela disinhibovaná, nekrocená, s rysy asociálnosti, neadaptabilní, neochotná se přizpůsobit.

Ze sdělení V. ú. v Č. ze dne 14. 12. 2006 bylo zjištěno, že mladistvá byla za dobu pobytu v tomto ústavu několikrát vyšetřena ústavním psychologem a psychiatrem, naposledy dne 13. 12. 2006, a poté byla odvezena k hospitalizaci do P. l. v J. V připojené lékařské zprávě byl její stav označen jako masivní poruchy chování, subnormní intelektové schopnosti, dissociální porucha osobnosti.

V současné době tedy mladistvá, ač je hospitalizována v P. l. v J., vykonává ústavní výchovu ve výchovném zařízení v Č. a bez významu není ani poznatek, že provinění, jež je mladistvé kladeno za vinu, má úzkou lokální vazbu právě na toto zařízení. Pokud tedy Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, shledal, že jsou splněny předpoklady pro postoupení věci Okresnímu soudu v Pelhřimově, soudu pro mládež, poněvadž to je se zřetelem na zájmy mladistvé nejúčelnější, Nejvyšší soud jeho závěr sdílí. Není pochyb ani o tom, že takový postup je ve prospěch mladistvé. S ohledem na charakterové a osobnostní rysy mladistvé je účelné a potřebné zajistit, aby její trestní věc byla projednána v místě, které je jejímu pobytu nejbližší, nejméně vzrušivé.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvé příslušný coby soud pro mládež Okresní soud v Pelhřimově.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. prosince 2006

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková