8 Td 62/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:
8 Td 62/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. prosince 2006 v trestní věci obviněné mladistvé S. M., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 8 Tm 86/2006, o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněné mladistvé S. M. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Kolíně.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal dne 15. 8. 2006 u Městského soudu v Brně obžalobu na obviněnou mladistvou S. M. (dále převážně jen mladistvou ) pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), d), e) tr. zák. (jednání popsané v obžalobě pod body 1. až 6.).

Městský soud v Brně jako soud pro mládež usnesením ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 8 Tm 86/2006, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil trestní věc mladistvé Krajskému soudu v Brně jako soudu pro mládež k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu, a to Okresního soudu ve Zlíně jako soudu pro mládež. Poukázal přitom na to, že mladistvá dosáhla zletilosti, v D. ú. pro m. v B., V., se nenachází a její jediné známé bydliště je na adrese trvalého pobytu ve V., v obvodu Okresního soudu ve Z. jako soudu pro mládež; tento soud již ostatně v minulosti projednával trestní věc mladistvé vedenou pod sp. zn. 18 Tm 6/2005.

Krajský soud v Brně jako soud pro mládež rozhodl ve věci usnesením ze dne 14. 11. 2006, sp. zn. 4 Nt 40/2006, a to tak, že ji podle § 24 odst. 1 tr. ř. postoupil Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o místní příslušnosti. V odůvodnění uvedeného usnesení konstatoval, že mladistvá se nezdržuje ani v D. ú. pro m. v B., ani na adrese trvalého pobytu ve V., odkud se odstěhovala. S poukazem na výsledek šetření Policie ČR na č. l. 142 spisu, podle kterého by se mladistvá měla v současné době zdržovat na adrese Č. B., okres K., a s ohledem na to, že se mladistvé podařilo doručit na tuto adresu dne 30. 11. 2006 výše citované usnesení Městského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 8 Tm 86/2006, krajský soud dovozoval, že místně příslušným k projednání této trestní věci mladistvé je Okresní soud v Kolíně jako soud pro mládež.

Z uvedeného je evidentní, že Nejvyšší soud jako soud pro mládež je ve skutečnosti nejblíže společně nadřízen Městskému soudu v Brně a Okresnímu soudu v Kolíně.

Stejně tak je zřejmé, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v takových věcech upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud je soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu, poněvadž obžaloba byla podána u Městského soudu v Brně a z odůvodnění usnesení Krajského soudu v Brně vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud v Kolíně. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu je zřejmé jednak to, že obviněná mladistvá S. M. má trvalé bydliště ve V. (okres Z.), kde se však již déle než rok nezdržuje a odkud se odstěhovala (srov. zprávu M. ú. V. ze dne 28. 6. 2006 na č. l. 119), a jednak to, že mladistvá se nenachází ani v D. ú. pro m. v B. (srov. sdělení uvedeného ústavu ze dne 4. 9. 2006 na č. l. 130). Z výsledku šetření Policie ČR na č. l. 142 se dále podává, že by se mladistvá měla v současné době zdržovat na adrese Č. B., (okres K.), kde také převzala dne 30. 11. 2006 zásilku opatřenou dodejkou, obsahující usnesení Městského soudu v Brně ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 8 Tm 86/2006 (č. l. 138).

Nejvyšší soud proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že příslušným k projednání trestní věci obviněné mladistvé S. M. je Okresní soud v Kolíně (jako soud pro mládež místně příslušný podle § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. prosince 2006

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a