8 Td 60/2013
Datum rozhodnutí: 06.11.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř., § 37 odst. 1 z. s. m.8 Td 60/2013-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. listopadu 2013 v trestní věci obviněného mladistvého tulipána *), vedené u Okresního soudu v Přerově, soudu pro mládež, pod sp. zn. 2 Tm 17/2013, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného mladistvého tulipána p ř í s l u š n ý Okresní soud v Přerově, soud pro mládež.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Přerově podala dne 16. 9. 2013 k Okresnímu soudu v Přerově, soudu pro mládež, návrh na potrestání obviněného mladistvého tulipána (dále převážně jen mladistvý ) pro skutek spočívající v tom, že

dne 22. 12. 2012 v době od 13:45 hod. do 14:00 hod. v P. odcizil poškozené Z. D., bytem P., ul. K., při chůzi, když šla poškozená od OD A. na ul. Ž. do svého bydliště na ul. K., z malé přední kapsy jejího batohu, který nesla na zádech, peněženku s finanční hotovostí ve výši 1.200,-- Kč, rodinnými fotkami, věrnostní kartou drogerie Teta a platební Maxkartou k účtu poškozené u ČSOB a. s., Poštovní spořitelny, prostřednictvím odcizené platební karty následně ještě téhož dne v době od 15:30:30 hod. do 15:34:18 hod. s pomocí další osoby vybral z bankomatu v P. na ul. D. finanční hotovost ve výši 39.000,-- Kč, poškozené tak způsobil škodu v celkové výši 40.300,-- Kč ,

v němž spatřovala jednak provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), d) tr. zákoníku, jednak provinění neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 tr. zákoníku.

Samosoudce Okresního soudu v Přerově, soudu pro mládež, usnesením ze dne 1. 10. 2013, sp. zn. 2 Tm 17/2013, podle § 314c odst. 1 písm. a), § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. tuto trestní věc předložil Nejvyššímu soudu jako soudu pro mládež k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že mladistvý má faktické bydliště v soudním obvodu Okresního soudu v Nymburce, konkrétně v M., P. Tuto adresu opakovaně uvedl při svých výsleších a mimo to má v obvodu uvedeného soudu rovněž své trvalé bydliště (v L., H.). Z obsahu spisu navíc nebyly zjištěny žádné vazby mladistvého na okres P., neboť se tam zdržoval pouze při návštěvě své tehdejší přítelkyně. S ohledem na ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen zák. č. 218/2003 Sb. ) je proto k řízení v této věci věcně a místně příslušný Okresní soud v Nymburce, soud pro mládež.

Nejvyšší soud po posouzení jak důvodů obsažených ve zmíněném usnesení soudu prvního stupně, tak obsahu samotného trestního spisu, dospěl k těmto závěrům:

V dané věci jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které s ohledem na ustanovení § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud tento zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zák. č. 218/2003 Sb., jenž však ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu neobsahuje. Z toho vyplývá, že je namístě postupovat podle § 24 odst. 1 tr. ř.

Podle tohoto ustanovení ve spojení s ustanovením § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. platí, že vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Tento soud je přitom vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení místní příslušnosti, tedy v případě mladistvých zakotvenými v ustanoveních § 37 a § 39 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle odst. 2 tohoto ustanovení nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo.

Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

V posuzované věci je významné, že mladistvý žil se svými rodiči v L., P., od svého narození do roku 2007, kdy byl svěřen do péče svého dědečka J. L. Od konce srpna 2008 mladistvý žil se svými sourozenci a matkou V. Š. v P., kde také začal navštěvovat Z. š. T., P. V té době byl již svěřen do péče matce (stalo se tak na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. 11 P 7/2009). Již v polovině roku 2009 se však rodina odstěhovala zpět na shora uvedenou adresu do L., mladistvý byl však už v prosinci roku 2009 spolu se svými sourozenci umístěn do D. ú. D., neboť jeho matka byla vzata do vazby. Dne 4. 5. 2010 byl mladistvý přemístěn do D. d. se š. B., okr. K., kde od září 2010 navštěvoval D. k. s. š. v K. Rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 17. 3. 2010, sp. zn. 13 P 122/2006, byla následně nad mladistvým a jeho sourozenci nařízena ústavní výchova. Studium na D. k. s. š. v K. mladistvý ukončil v červnu 2012 a od září 2012 nastoupil na S. o. š. a S. o. u. v M. K. Po dosažení zletilosti dne však D. d. se š. B. opustil a rovněž ukončil studium.

Ze zprávy Městského úřadu L. ze 23. 8. 2013 vyplývá, že adresa trvalého pobytu mladistvého je pouze evidenční, neboť se jedná o sídlo tohoto městského úřadu. Prý je pravděpodobné, že se zdržuje v obci M., kde se zdržují také jeho nejbližší příbuzní (sám mladistvý uvedl adresu pro doručování ubytovna S. B., P., M., okr. N.).

Z opisu evidence Rejstříku trestů se podává, že mladistvý byl v posledním roce dvakrát odsouzen nejprve rozsudkem Okresního soudu v Kolíně, soudu pro mládež, ze dne 25. 3. 2013, sp. zn. 1 Tm 1/2013, a posléze trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 8. 6. 2013, sp. zn. 24 T 77/2013.

Z těchto skutečností je zřejmé, že místo, kde mladistvý dlouhodobě bydlí, v podstatě nelze určit. V posledních třech letech sice pobýval v D. d. se š. v B., který však počátkem března tohoto roku opustil. V současné době sice uvádí trvalé bydliště L., H., jak však vyplývá ze zprávy Městského úřadu L., jde o adresu pouze evidenční, neboť se jedná o sídlo tohoto městského úřadu. Za místo, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje, nelze považovat ani výše uvedenou adresu na ubytovně v M., kde se zdržuje jeho rodina, neboť ji uvedl jen jako adresu pro doručování. V současné době mladistvý nestuduje ani nemá zaměstnání. Zároveň je zřejmé, že mladistvý se pohybuje po různých místech České republiky (zejména v P.) a dopouští se převážně majetkové trestné činnosti.

Nejvyšší soud s ohledem na tyto skutečnosti učinil závěr, že v případě mladistvého žádné takové místo, které by odpovídalo první podmínce uvedené v § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. (tzv. forum loci), nelze jednoznačně určit. Byť je toto hledisko pro určení místní příslušnosti primární a má přednost před ostatními hledisky, Nejvyššímu soudu nezbylo, než volit pro určení místní příslušnosti hledisko v pořadí druhé, tedy podle místa, kde bylo provinění spácháno (§ 37 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb.).

Jak vyplývá z popisu skutku, pro který byl na mladistvého podán návrh na potrestání u Okresního soudu v Přerově, soudu pro mládež, je místem spáchání provinění město P. V obvodu jmenovaného soudu bydlí jak poškozená Z. D., tak M. S., které bude zřejmě zapotřebí jako svědky vyslechnout. To jsou okolnosti, které svědčí pro uplatnění jedné ze základních zásad trestního řízení, tj. rychlosti a hospodárnosti.

Nejvyšší soud proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že příslušným k projednání trestní věci mladistvého je Okresní soud v Přerově, soud pro mládež. Jeho povinností (mimo jiné) bude projednat věc bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě (srov. § 3 odst. 6 citovaného zákona).

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 6. listopadu 2013
Předseda senátu:
JUDr. Jan B l á h a

*) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.