8 Td 6/2009
Datum rozhodnutí: 11.02.2009
Dotčené předpisy:
8 Td 6/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 11. února 2009 v trestní věci obviněného mladistvého P. Š., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, soudu pro mládež, pod sp. zn. 13 Tm 3/2008, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého P. Š. příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

O d ů v o d n ě n í :

Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě, soudu pro mládež byla Okresním státním zastupitelstvím v Havlíčkově Brodě podána na obviněného mladistvého P. Š. (dále jen mladistvý ) obžaloba pro skutek skládající se z 28 dílčích útoků, jichž se dopouštěl v katastru obcí Č. B., Ch. a K. nacházejících se na okrese H. B. a v H. B., kterých se v zásadě dopouštěl tak, že násilím vnikal do chatek či jiných nemovitostí a automobilů, z nichž odcizoval různé věci, a tak poškozením předmětných objektů způsobil škodu ve výši 16.635,50 Kč a odcizením věcí a peněz škodu ve výši 39.483,- Kč. Tento pokračující čin byl posouzen jako provinění krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák., dílem podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák., dílem dokonané, dílem nedokonané ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., provinění porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a provinění poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák.

Samosoudkyně Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, soudu pro mládež usnesením ze dne 27. 8. 2008, sp. zn. 12 Tm 6/2008, tuto trestní věc podle § 37 zák. č. 218/2003 Sb. postoupila Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou, soudu pro mládež s odůvodněním, že bylo zjištěno, že mladistvý, kterému byla nařízena ústavní výchova, se i po nabytí zletilosti dobrovolně zdržuje ve V. ú., s. š. a š. j. V. M., o. p. Ž. n. S., V. Protože považovala za prokázané, že se mladistvý na okrese H. B. nezdržuje, shledala, že je k projednání věci podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., příslušný Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou, soud pro mládež neshledal, že by byl k pojednání uvedené věci příslušným, a proto usnesením ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 13 Tm 3/2008, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. tuto trestní věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí, kdo je z obou soudů pro projednání uvedené věci soudem příslušným. Pro tento postup Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou vycházel ze zjištění, jímž ověřoval současný pobyt mladistvého, z něhož vyplynulo, že mladistvý dne 30. 8. 2008 V. ú., s. š. a š. j. V. M., o. p. Ž. n. S. po dovršení zletilosti a ukončení školního roku opustil. Protože trvalým bydlištěm mladistvého bylo stále jeho původní bydliště na okrese H. B., podle § 37 zák. č. 218/2003 Sb. shledal, že je místně příslušným Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky, soudu pro mládež (dále jen Nejvyšší soud ) jako soudu nejblíže společně nadřízenému oběma uvedeným okresním soudům k rozhodnutí tohoto sporu o příslušnost.

Nejvyšší soud, jemuž byla tato věc předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. shledal, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem pro řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., který neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy podle § 24 tr. ř. Podle tohoto ustanovení platí, že vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti, v případě mladistvých zakotvených v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Ze smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. rovněž plyne, že právě hledisko stálého bydliště zaručuje, že mladistvý je k tomuto místu vázán, a právě tato určitá fixace ke konkrétnímu místu, může být garantem trvalosti a stability pobytu mladistvého, což jsou okolnosti důležité nejenom pro řádné zjištění a ověření poměrů mladistvého, ale též pro možnost co nejlepšího zajištění koordinace a spolupráce s probační a mediační službou, s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, event. s jeho rodinou či blízkými osobami, a lze tak zajistit možnost účinného působení na takovou osobu i po skončení řízení. Jenom propojením těchto, ale i dalších způsobů, jimiž lze na mladistvého působit, lze docílit naplnění účelu a smyslu výkonu soudnictví nad mládeží (§ 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, soudu pro mládež, sp. zn. 13 Tm 3/2008, se podává, že mladistvý P. Š. je hlášen k trvalému pobytu na adrese K., okres H. B.

Podle zprávy M. ú. H. B. vypracované dne 18. 12. 2007 (č. l. 588) byla u mladistvého nařízena ústavní výchova. Zpočátku pobytu mladistvého ve V. ú. ve V. u Z. (kam byl přeřazen dne 11. 5. 2006) nebyly žádné potíže, zvykal si na nové prostředí a pravidelně navštěvoval své rodiče. Následně se však dopustil několika útěků. Do výchovného ústavu se odmítal vrátit a dopustil se pokusu o sebevraždu, v důsledku čehož byl hospitalizován v p. l. v H. B. Po tomto incidentu mu rodiče po dohodě s vedením ústavu zajistili učební obor v místě bydliště. Ředitel daného výchovného ústavu souhlasil s prodloužením pobytu svěřence u rodičů za účelem jeho studia na učilišti. Vzhledem k tomu, že mladistvý dodržoval stanovené podmínky, byla mu dne 24. 5. 2007 ústavní výchova zrušena a byl nad jeho výchovou stanoven dohled, který nařídil O. ú. K. dne 8. 10. 2008. Ze zprávy S. o. u. v Ch., okres H. B. (č. l. 591) vyplynulo, že mladistvý do prvního ročníku nastoupil od 1. 9. 2006 a dne 11. 2. 2008 přestoupil na S. š. t. Ž. n. S., S. Během 2. ročníku měl minimální absenci a vždy řádně omluvenou. Po celou dobu studia mladistvého na této škole se o něj zajímala jeho matka. Dne 8. 1. 2008 byl mladistvý na základě předběžného opatření Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 4. 1. 2008, sp. zn. P 65/2005, přijat do D. ú. pro m., P., L., Rozhodnutím ředitele tohoto ústavu ze dne 7. 2. 2008, č. j. DÚ/6/08-S, byl mladistvý umístěn do V. ú., s. š. a š. j. ve V. M., K R., o. p. Ž. n. S.

Podle vyjádření tohoto posledně jmenovaného ústavního zařízení byl mladistvý přijat dne 7. 2. 2008 a byl studentem 2. ročníku oboru zámečník. Dne 4. 6. 2008 mu skončila ústavní výchova z důvodu jeho zletilosti, avšak v zařízení zůstal na základě dohody o přechodném ubytování mimo ústav, aby dokončil 2. ročník střední školy. Rodiče mladistvého v zařízení jedenkrát navštívili a udržovali s mladistvým telefonický kontakt.

Z úředního záznamu pořízeného Okresním soudem ve Žďáře na d Sázavou (č. l. 660) se podává, že na základě telefonického dotazu na sociální pracovnici D. n. p. c. v H. B., T., bylo zjištěno, že mladistvý se do tohoto zařízení nastěhoval bezprostředně poté, co dne 30. 8. 2008 opustil posledně jmenovaný výchovný ústav.

Nejvyšší soud sám ověřoval posledně zmíněný pobyt mladistvého, a shledal, že mladistvý se i nadále v D. n. p. c. zdržuje, přičemž pobývat zde bude moci pouze do 20. 2. 2009, kdy bude činnost tohoto zařízení ukončena. K následnému bydlení mladistvého bylo zmíněno, že uvažuje o variantě přes týden pobývat na i. ve Ž. n. S. a na víkendy dojíždět do místa svého trvalého bydliště ke svým rodičům, anebo si zajistit bydlení v podnájmu či ubytovně v H. B. či Ž. n. S.

Z takto zjištěných poměrů mladistvého P. Š. Nejvyšší soud shledal, že mladistvý, byť po dobu od 7. 2. 2008 do 30. 8. 2008 pobýval ve shora uvedeném v. ú. na okrese Ž. n. S., a před tím ve V. ú. ve V. u Z., měl stálé spojení se svými rodiči v trvalém bydlišti, které navštěvoval, případně s nimi udržoval telefonický kontakt a navíc po dobu studia na učilišti v Ch., okres H. B., kam nastoupil dne 1. 9. 2006, kdy byla jeho ústavní výchova přerušena, byl jeho pobyt u jeho rodičů prodlužován, až byla předchozí ústavní výchova dne 24. 5. 2007 zrušena. V místě svého trvalého bydliště se mladistvý zdržoval až do 8. 1. 2008, kdy byl na základě předběžného opatření dodán do V. ú. Ž. n. S. V současné době, kdy pobyt mladistvého v D. n. p. c. bude v blízké době ukončen, není zcela jisté, kde bude mladistvý nadále bydlet, a proto Nejvyšší soud podle hledisek vyjádřených v § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. posuzoval všechny zjištěné skutečnosti a zvažoval je s přihlédnutím k účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže podle § 1 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. Dospěl tak k závěru, že v daném případě je nutné místní příslušnost určit podle místa, kde má mladistvý trvalé bydliště, tedy na okrese H. B., protože mladistvý, který sice fakticky v tomto místě v poslední době trvale nebydlel, je ke svému trvalému bydlišti, do kterého se opakovaně vracel, protože v něm žijí jeho rodiče, stále výrazně fixován. Navíc v obvodě uvedeného okresu studoval, a poté co opustil výchovný ústav, se do města H. B., byť ne přímo do bydliště rodičů, ale do D. n. p. c., vrátil. Nakonec i pro budoucnost zvažuje jako jednu z možností v tomto městě přetrvávat. Nelze přehlédnout, že v daném místě bydlí stále jeho rodiče, se kterými stále udržuje kontakt, a s osobou mladistvého a jeho situací je obeznámen rovněž i tamní soud, který o jeho poměrech již v minulosti, jak je shora uvedeno, rozhodoval.

Nejvyšší soud na podkladě takto zjištěných okolností, a rovněž s přihlédnutím k zásadám vymezeným v ustanovení § 39 zák. č. 218/2003 Sb. upravujícím podmínky účelnosti konání trestního, přihlížel k tomu, kde bylo mladistvým spácháno trestné jednání, pro něž se nyní řízení proti němu vede. S ohledem na obsah podané obžaloby je proto nutné konstatovat, že mladistvý drtivou většinu z 28 dílčích útoků, z nichž byl obžalován, spáchal buď ve městě H. B. anebo na okrese H. B., tedy rovněž v obvodu Okresního soudu Havlíčkův Brod, u něhož byla podána obžaloba.

Jestliže byla zvažována místní příslušnost Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, nebyly pro její určení splněny podmínky § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., protože v obvodu tohoto soudu pro mládež se mladistvý zdržoval v ústavní výchově jen přechodně v době od 7. 2. 2008 do 30. 8. 2008, kdežto těžiště jeho života, studia i bydlení, kromě doby v ústavní výchově mimo tyto dva obvody, bylo, a i v současné době je, v místě trvalého bydliště, které spadá do obvodu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

Nejvyšší soud, s ohledem na všechny shora rozvedené poznatky, podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že soudem místně příslušným pro projednání věci mladistvého P. Š., je Okresní soud v Havlíčkově Brodě, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. února 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová