8 Td 56/2013
Datum rozhodnutí: 16.10.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř., § 37 odst. 1 z. s. m.8 Td 56/2013-8
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. října 2013 v trestní věci obviněných mladistvých tulipána , kaktuse , a bramboříka *), vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, pod sp. zn. 1 Tm 12/2013, o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněných mladistvých tulipána , kaktuse a bramboříka příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Kroměříži.
O d ů v o d n ě n í : Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, byla Okresním státním zastupitelstvím v Ústí nad Orlicí podána na obviněné mladistvé tulipána , kaktuse a bramboříka obžaloba pro provinění podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Toho se měli dopustit tím, že
dne 4. 11. 2012 v K., okres Ú., ve výchovném ústavu, kde byli umístěni, společně během telefonování náhodně vytočili číslo Z. P., která se domnívala, že jí volá její vnuk, čehož využili, hovořili s ní jménem jejího vnuka a pod záminkou havárie služebního vozidla, na jehož opravu je potřeba 5.000,- Kč, ji požádali, aby tuto částku zaslala na adresu mladistvého tulipána do V. ú. v K., přičemž se následně dohodli, jak si uvedenou částku mezi sebou rozdělí, Z. P. tuto částku zaslala prostřednictvím České pošty dne 5. 11. 2012 a tato částka byla zadržena ředitelkou ústavu a obviněným mladistvým předána nebyla.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí, soud pro mládež, usnesením ze dne 30. 8. 2013, sp. zn. 1 Tm 12/2013, podle 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvých předložil Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Tento postup odůvodnil tím, že obžaloba byla podána Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí proto, že jak v době páchání skutku, tak v době podání obžaloby byli všichni tři mladiství umístěni ve V. ú. v K., jenž se nachází v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Ze zprávy tohoto ústavu jmenovaný soud zjistil, že mladiství tulipán a brambořík byli dne 29. 8. 2013 přemístěni do V. ú. ve S., okres K., a mladistvý kaktus byl dne 28. 8. 2013 propuštěn z ústavu na dlouhodobou dovolenku v souvislosti se studiem a od té doby bydlí u svých rodičů v O., M.

Podle soudu nejsou pro to, aby věc projednal, splněny podmínky ustanovení § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen z. s. m. ), neboť žádný z obviněných mladistvých již v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí nepřebývá a nemá k němu ani žádný jiný vztah u dvou mladistvých došlo k přemístění do jiného výchovného ústavu, a to do V. ú. ve S., okres K., a u jednoho z nich došlo k propuštění na dlouhodobou dovolenku v souvislosti se studiem a mladistvý v současné době pobývá u svých rodičů, což je v obvodu Okresního soudu Opava. Za této situace Okresní soud v Ústí nad Orlicí shledal, že podle § 37 z. s. m. není soudem místně příslušným k projednání uvedené věci, a proto předložil věc k rozhodnutí příslušnosti Nejvyššímu soudu jako soudu společně nadřízenému jak předkládajícímu soudu, tak i Okresnímu soudu v Kroměříži, kam by podle jeho názoru měla být věc delegována.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhoduje v této věci v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. jako nejblíže společně nadřízený soud soudu, jenž tuto věc předložil k rozhodnutí sporu o příslušnosti, a tomu, jemuž má být věc postoupena. Přitom je vázán zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti v řízení ve věcech mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 z. s. m.

Podle § 37 odst. 1 z. s. m. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 z. s. m. platí, že nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 z. s. m.

Z obsahu připojeného spisu Nejvyšší soud k poměrům mladistvých shledal následující:

Trvalým bydlištěm mladistvého tulipána je K., B., a v současné době se fakticky zdržuje ve V. ú. S. na adrese Z., S., kam byl přemístěn z V. ú. v K. dne 29. 8. 2013 (č. l. 182). Ke změně místa jeho pobytu v minulosti došlo na základě předběžného opatření Okresního soudu v Bruntále ze dne 14. 10. 2010, jímž byl mladistvý svěřen do ústavní péče, a posléze na základě rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. 13 P 61/2002, jímž byla nad (tehdy nezletilým) tulipánem nařízena ústavní výchova z důvodu jeho dlouhodobé problémovosti a agresivity, kdy matka, jíž byl rozsudkem nadepsaného soudu ze dne 26. 2. 2002, sp. zn. 5 Nc 129/2001, svěřen do výchovy, si s jeho výchovou nevěděla rady, přičemž otec neměl podmínky pro to, aby si syna mohl do výchovy převzít (č. l. 64 až 65). Mladistvý v souvislosti s těmito rozhodnutími pobýval od 13. 1. 2011 ve V. ú., d. d. se š., z. š. a š. j. K., a to až do 29. 8. 2013, kdy byl přemístěn do V. ú. S. z důvodu soustavné přípravy na své budoucí povolání v učebním oboru.

Mladistvý brambořík má trvalé bydliště ve V., Ž., avšak rozsudkem Okresního soudu ve Vyškově ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 5 P 6/2012, má nařízenou ústavní výchovu poté, co na základě usnesení téhož soudu ze dne 24. 1. 2012, č. j. 5 P 6/2012-15, bylo nařízeno předběžné opatření, jímž byl mladistvý (tehdy nezletilý) umístěn do D. d. ú. B., kam nastoupil dne 14. 2. 2012. Navazující ústavní výchovu vykonával od 24. 4. 2012 do 29. 8. 2013 ve V. ú., d. d. se š., z. š. a š. j. K., odkud byl dne 29. 8. 2013 přemístěn do V. ú. S. z důvodu soustavné přípravy na své budoucí povolání v učebním oboru. Důvodem pro nařízení ústavní výchovy byla profilace mladistvého jako problémového jedince, jenž není pevně ukotven v žádném prostředí, nemá přijatelný vztah k autoritám, přičemž je negativně ovlivňován nevhodnými osobnostními dispozicemi a nedostatečnou výchovou ze strany matky. Ze strany výchovného ústavu byl hodnocen jako jedinec vyžadující pevný režim a nastavení jasných pravidel, přičemž problematickými se jeví zejména jeho návraty z dovolenek, z nichž se odmítá do ústavu vrátit (č. l. 83 až 93, 182).

K osobě mladistvého kaktuse Nejvyšší soud z obsahu spisu zjistil, že jmenovaný má trvalé bydliště v O., P., přičemž nyní studuje a bydlí u svých rodičů v O., M. Ústavní výchova mladistvého byla nařízena rozsudkem Okresního soudu v Opavě ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 14 Nc 877/2012, z důvodu, že předchozí výchovná opatření dohled probačního úředníka, spolupráce s OSPOD i se střediskem výchovné péče nevedla k nápravě, pozitivní změny měly vždy jen krátkodobý charakter, výchovné problémy gradovaly, nezletilý si neplnil své školní povinnosti, měl velmi špatný prospěch, zvýšené absence, včetně neomluvených, ve škole fyzicky napadal spolužáky, ničil školní majetek, choval se arogantně, nerespektoval autoritu rodičů, jednal impulzivně, vyhledával dobrodružství a zábavu, stýkal se s partou starších kamarádů, kteří měli zkušenost s trestnou činností.

Z takto rekapitulovaných zjištění tedy vyplývá, že mladiství tulipán a brambořík jsou v současné chvíli umístěni ve V. ú. S., okres K., a mladistvý kaktus nyní bydlí a studuje u svých rodičů v O., M. Nejvyšší soud, sledujíce zájmy mladistvých, dospěl k závěru, že k projednání věci je místně příslušný soud, v jehož obvodu je výchovný ústav, v němž se momentálně nacházejí dva ze tří jmenovaných mladistvých, neboť za místo, kde mladistvý bydlí, lze ve smyslu § 37 odst. 1 z. s. m. považovat i výchovné zařízení, v němž mladistvý vykonává ústavní nebo ochrannou výchovu, nejedná-li se jen o dočasný pobyt (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 2. 2007, sp. zn. 8 Td 11/2007).

Pokud proto Okresní soud v Ústí nad Orlicí, soud pro mládež, shledal, že jsou splněny předpoklady pro postoupení věci Okresnímu soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, poněvadž to je se zřetelem na zájmy mladistvých nejúčelnější, Nejvyšší soud jeho závěr sdílí. Není pochyb ani o tom, že takový postup je ve prospěch mladistvých, a to jak z hlediska rychlosti, efektivnosti a účelnosti řízení (zvláště z hlediska zajištění účasti mladistvých tulipána a bramboříka v hlavním líčení), tak i z pohledu spolupráce orgánů činných v trestním řízení s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je soudem místně příslušným pro projednání věci mladistvých Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. října 2013
Předsedkyně senátu: JUDr. Věra Kůrková *) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.