8 Td 54/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.8 Td 54/2015-10

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. září 2015 v trestní věci obviněného mladistvého TULIPÁNA *), vedené u Okresního soudu v Pelhřimově, soudu pro mládež, pod sp. zn. 2 Tm 12/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého TULIPÁNA příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Jihlavě.
Odůvodnění: Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Pelhřimově podal Okresnímu soudu v Pelhřimově, soudu pro mládež, na obviněného mladistvého TULIPÁNA (nadále jen mladistvý ) obžalobu pro skutky obsáhle v ní popsané pod body 1. až 12., které právně kvalifikoval jako pokus provinění sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1 tr. zákoníku a § 21 tr. zákoníku, jako provinění sexuálního nátlaku podle § 186 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku, jako provinění šíření pornografie podle § 191 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, jako provinění zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku a jako provinění svádění k pohlavnímu styku podle § 202 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Okresní soud v Pelhřimově, soud pro mládež (tento soud sám sebe opakovaně nepřesně označil jako soud pro mladistvé ), usnesením ze dne 18. 8. 2015, sp. zn. 2 Tm 12/2015, podle 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého předložil Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež, k rozhodnutí o příslušnosti soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a Okresnímu soudu v Jihlavě, soudu pro mládež, který je podle jeho názoru příslušný k projednání věci. Tento postup procesní soud odůvodnil poukazem na ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. s. m. ) s tím, že mladistvý podle obsahu bydlí v obvodu Okresního soudu v Jihlavě, soudu pro mládež, kde se po celou dobu trestního řízení také zdržoval.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhoduje v této věci v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. jako nejblíže společně nadřízený soud soudu, jenž tuto věc předložil k rozhodnutí sporu o příslušnosti, a tomu, jemuž má být věc postoupena. Přitom je vázán zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti v řízení ve věcech mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 z. s. m.

Podle § 37 odst. 1 z. s. m. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 z. s. m. platí, že nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v citovaném ustanovení.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu připojeného trestního spisu Nejvyšší soud, soud pro mládež, zjistil, že mladistvý skutečně trvale bydlí se svou matkou v Jihlavě, kde podle posledních relací i studuje na střední škole.

Při tomto zjištění Nejvyšší soud, soud pro mládež, shledal předložený návrh Okresního soudu v Pelhřimově, soudu pro mládež, opodstatněným. Přisvědčil mu i v tom, že v dané věci přestože mladistvý již překročil 18. rok věku nepřichází v úvahu aplikace ustanovení § 73 odst. 1 písm. a), b) z. s. m.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je soudem místně příslušným pro projednání věci mladistvého Okresní soud v Jihlavě, soud pro mládež.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Jan Bláha
předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.