8 Td 41/2007
Datum rozhodnutí: 31.07.2007
Dotčené předpisy:8 Td 41/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2007 v trestní věci obviněného mladistvého tulipána *), vedené u Okresního soudu Plzeň-město, soudu pro mládež, pod sp. zn. 27 Tm 28/2007, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého tulipána příslušný Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství Plzeň - město podal dne 27. 6. 2007 Okresnímu soudu Plzeň - město, soudu pro mládež, na obviněného mladistvého (dále jen mladistvý ) obžalobu pro skutek, ve kterém je spatřován pokus provinění ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 222 odst. 1 tr. zák., kterého se měl mladistvý dopustit tak, že dne 25. 2. 2006 kolem 03:20 hodin v H., ul. N., po předchozím konfliktu v restauraci M. napadl před restaurací nožem Z. P., který před ním utíkal, a když ho dohonil, opakovaně nejméně osmkrát zaútočil nožem především proti jeho hlavě a levé paži a způsobil mu řeznou ránu na temeni hlavy délky 4 cm směřující do podkoží, bodnořeznou, hlubokou ránu na zadní straně pravého ramene nad pravou lopatkou, s bodnořezným kanálem zasahujícím do svaloviny, kde v délce 6 8 cm končí, komplex 3 řezných ran umístěných na zevní straně horní třetiny levé paže, řeznou ránu délky 12 cm na přední straně levé paže zasahující do deltového svalu, řeznou ránu délky 3 cm směřující do oblasti levého podpaždí a řeznou ránu na vnitřní straně levé paže, přičemž se jednalo o poměrně razantní útok vedený proti lokalitám těla, ve kterých se nacházejí i životně důležité orgány, poškozený byl hospitalizován od 25. 2. do 28. 2. 2006, průměrná doba léčení utrpěných poranění je pět týdnů, vzhledem k mechanizmu útoku, útočnému nástroji a lokalitě těla, proti které byl útok veden, mohlo dojít k nepoměrně závažnějším zraněním s poruchou zdraví trvající delší dobu či k poškození důležitého orgánu.

Usnesením Okresního soudu Plzeň - město, soudu pro mládež, ze dne 4. 7. 2007, sp. zn. 27 Tm 28/2007, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. tato trestní věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu proto, že s ohledem na ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 218/2003 Sb. ) není k projednání věci místně příslušný. Tento postup soud v odůvodnění označeného usnesení vysvětlil tím, že mladistvý tulipán je k trvalému pobytu hlášen na adrese O., B., kde však nebydlí. V průběhu trestního řízení se zdržoval na adrese P., D., z níž se však odstěhoval a v současné době bydlí na adrese H., S. Tuto poslední adresu mladistvý dne 11. 6. 2007 oznámil policejnímu orgánu jako adresu svého současného faktického pobytu, kde také přebíral korespondenci. V obvodu Okresního soudu Plzeň - město mladistvý nepřebývá, a pokud se zde v minulosti zdržoval, bylo to jen několik měsíců po propuštění z výchovného ústavu. Soud poukázal i na to, že ke spáchání skutku došlo v H., a mladistvý byl v červnu 2006 odsouzen Okresním soudem Nový Jičín pro další trestnou činnost. Zprávy týkající se mladistvého byly zpracovány Statutárním městem Ostrava, odborem sociálních věcí a v místě trvalého pobytu je i orgán pověřený péčí o mládež. Na základě těchto skutečností shledal, že mladistvý nemá v obvodu Okresního soudu Plzeň-město trvalé bydliště, nebydlí zde ani nepracuje, a proto tento soud není místně příslušným k projednávání trestní věci mladistvého.

Na základě těchto skutečností Okresní soud Plzeň - město, soud pro mládež, dospěl k závěru, že není místně příslušným k projednání této věci, ale že takovým soudem může být Okresní soud v Ostravě, kde má mladistvý trvalé bydliště, anebo Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově, v jehož obvodu mladistvý bydlí. Věc proto předložil Nejvyššímu soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému oběma uvedeným okresním soudům jako soudům pro mládež, aby rozhodl, který z nich je místně příslušným.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, jemuž byla tato věc předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. shledal, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem pro řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., který neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy uvedené v § 24 tr. ř. Podle tohoto ustanovení, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti, v případě mladistvých zakotvených v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Ze smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. rovněž plyne, že právě hledisko stálého bydliště zaručuje, že mladistvý je k tomuto místu vázán, a právě tato určitá fixace ke konkrétnímu místu může být garantem trvalosti a stability pobytu mladistvého, což jsou okolnosti důležité nejenom pro řádné zjištění a ověření poměrů mladistvého, ale též pro možnost co nejlepšího zajištění koordinace a spolupráce s probační a mediační službou, s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, event. s jeho rodinou či blízkými osobami a lze tak zajistit možnost účinného působení na takovou osobu i po skončení řízení. Jenom propojením těchto, ale i dalších způsobů, jimiž lze na mladistvého působit, lze docílit naplnění účelu a smyslu výkonu soudnictví nad mládeží (§ 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu Okresního soudu Plzeň - město, soudu pro mládež, sp. zn. 27 Tm 28/2007 se podává, že mladistvý tulipán je hlášen k trvalému pobytu na adrese B., O. V tomto místě však již dlouhou dobu nebydlí, neboť podle zprávy V. ú., s. š. a š. j. v N.J., byla nad mladistvým rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2000, sp. zn. P 254/92, nařízena ústavní výchova, jíž mladistvý naposledy vykonával ve jmenovaném výchovném ústavu a která byla při dosažení jeho zletilosti dnem 28. 3. 2006 ukončena. Tento ústav mladistvý opustil v červnu 2006 poté, co skončil jeho učební poměr. Mladistvý pak pobýval u své matky v P., D. (č. l. 140). V P. byl rovněž zaměstnán, avšak pracovní poměr u společnosti Panasonic, s. r. o., P. s ním byl z důvodu neomluvených absencí ukončen ke dni 8. 3. 2007 (č. l. 211).

Podle zprávy Policie České republiky, městského ředitelství, obvodního oddělení P., ze dne 31. 5. 2007 (č. l. 215) se mladistvý v polovině měsíce května 2007 z uvedené poslední adresy přestěhoval do H. Zde se v současné době zdržuje u svého švagra M. H., na adrese H., S. Podle záznamu o prostudování spisu (č. l. 216) mladistvý tuto adresu uvedl jako adresu svého současného pobytu, a v tomto bydlišti rovněž přebíral poštovní obsílky.

Z takto zjištěných poměrů mladistvého Nejvyšší soud učinil závěr, že mladistvý se prokazatelně dlouhodobě v obvodu svého trvalého bydliště nezdržuje, neboť zde nebydlí již od roku 2000. Poté, co vykonal ústavní výchovu, se do tohoto místa nevrátil a pobýval v obvodu Okresního soudu Plzeň - město. Zde se však již od měsíce května 2007 též nezdržuje, a ani zde nepracuje. Všechny uvedené informace, které Nejvyšší soud k otázce místní příslušnosti soudů z obsahu spisu zjistil, nasvědčují tomu, že obviněný nyní bydlí v H. Je však nutné připustit, že mladistvý se v tomto bydlišti, které si zvolil u svého příbuzného, zdržuje poměrně krátkou dobu a nelze tudíž s jistotou stanovit, o jak stálé bydliště se bude jednat. Jde však o místo, kde mladistvý ve smyslu § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. bydlí, což je podle tohoto ustanovení druhým hlediskem určujícím místní příslušnost soudu. I při krátkosti pobytu mladistvého na uvedeném místě, s ohledem na nestálost, která si pro místa svého bydlení volí, je možné právě H. považovat za místo, kde mladistvý nyní žije a kde lze zjišťovat též poznatky k jeho současným poměrům, a tak zajistit individuální přístup při zkoumání vhodných prostředků, jimiž na něj má být do budoucna působeno.

Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem za takové místo nelze označit místo jeho trvalého pobytu, neboť toto je pouze formální adresou, na níž mladistvý již mnoho let prokazatelně nežije. Nevhodným se jeví pro určení místní příslušnosti i Okresní soud Plzeň - město, protože zde mladistvý rovněž nepřebývá, jeho pobyt zde neměl znaky trvalosti a nic nenasvědčuje, že by tomu mohlo být v budoucnu.

Ze soudů, v této věci přicházejících do úvahy, Nejvyšší soud stanovil jako místě příslušný Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově. Zvolení tohoto soudu jednak koresponduje se zásadami vyjádřenými v ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., a jednak respektuje i pravidla vyplývající z ustanovení § 39 zák. č. 218/2003 Sb. Se zřetelem na zájmy mladistvého bylo bráno do úvahy totiž i to, že u tohoto soudu je zaručena též účelnost řízení, když v jeho obvodu došlo ke spáchání činu, pro který se trestní věc vede, a bydlí v něm jak poškozený, tak i většina svědků, což je nepochybně významné z hlediska rychlosti a hospodárnosti celého řízení, a tedy prospěšné i pro mladistvého, který má v blízkosti tohoto soudu bydliště.

Nejvyšší soud s ohledem na všechny uvedené poznatky a úvahy podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že k projednání věci mladistvého tulipána je příslušný Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2007
Předsedkyně senátu: JUDr. Milada Šámalová *) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.