8 Td 39/2011
Datum rozhodnutí: 29.06.2011
Dotčené předpisy: § 24 tr. ř., § 37 odst. 1 předpisu č. 218/2003Sb.8 Td 39/2011
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29. června 2011 v trestní věci obviněného mladistvého tulipána *), vedené u Okresního soudu v Domažlicích jako soudu pro mládež pod sp. zn. 2 Tm 12/2011, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého tulipána příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Tachově.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Jeseníku podal dne 10. 8. 2010 Okresnímu soudu v Jeseníku návrh na potrestání na obviněného mladistvého (nadále mladistvý ) tulipána pro provinění porušování domovní svobody podle § 178 odst.1, odst. 2 tr. zákoníku, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. i) tr. zákoníku, krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku a neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 tr. zákoníku. Současně podal návrh na potrestání i na spoluobviněné mladistvé.

Těchto provinění se měl mladistvý dopustit jednak tím, že ačkoliv mu rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 6. 2008, sp. zn. 12 Rod 6/2008, byla uložena ochranná výchova, kterou měl vykonávat ve V. ú. V., okres J., tak po výkonu trestního opatření odnětí svobody z V. ú. V. v průběhu měsíců července a srpna 2010 opakovaně utíkal a dále tím, že ve dnech 23 a 24. 7. 2010 spolu s dalšími osobami v obci V. provedl celkem deset vloupání do různých objektů (v jednom případě se jednalo o vozidlo), z nichž odcizovali předměty a poškozovali zařízení.

Usnesením Okresního soudu v Jeseníku jako soudu pro mládež ze dne 3. 1. 2011, sp. zn. 1 Tm 12/2010, byla trestní věc obviněného mladistvého tulipána vyloučena ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí a podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, byla tato věc postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Domažlicích, soudu pro mládež. V odůvodnění usnesení soud především uvedl, že mladistvý tulipán se nachází ve V. ú. H., N. D., a proto je v daném případě ku prospěchu mladistvého, aby jeho trestní věc byla projednána v obvodu soudu, kde se v současné době nachází a kde lze očekávat takové působení, aby byla dosažena nejlépe jeho náprava a plné společenské uplatnění.

Okresní soud v Domažlicích jako soud pro mládež přezkoumal návrh na potrestání z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186 tr. ř. s odkazem na § 314c odst. 1 tr. ř. a dospěl k závěru, že není v této věci místně příslušný.

Usnesením Okresního soudu v Domažlicích jako soudu pro mládež ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 2 Tm 12/2011, byla podle § 62 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného mladistvého tulipána předložena Nejvyššímu soudu jako soudu pro mládež k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Soud v odůvodnění rozhodnutí nejprve poukazoval na zjištění, že mladistvý má trvalé bydliště na adrese T., Z., a na obsah zprávy Městského úřadu T., z níž zjistil, že rodina mladistvého se zdržuje na adrese T., L., a že Městský úřad T., orgán péče o dítě, s rodinou mladistvého dlouhodobě spolupracuje. Přitakal Okresnímu soudu v Jeseníku v tom, že se mladistvý tulipán nachází ve V. ú. N. D. u R., avšak tento výchovný ústav se nachází v okrese T., a nikoliv v okrese D. Zdůraznil, že pracoviště N. D., byť toto spadá výkonem státní správy pod V. ú. v H., má naprosto samostatný režim a nelze zaujmout názor, že by se jednalo o stejný výchovný ústav. Připomněl opakované útěky mladistvého z nařízené ochranné výchovy a páchání trestné činnosti v obvodu Okresního soudu v Jeseníku. Upozornil, že v obvodu Okresního soudu v Domažlicích se nenachází ani příslušný orgán péče o dítě, ani rodina mladistvého a sídlo v něm nemá ani obhájce mladistvého. V obvodu Okresního soudu v Domažlicích mladistvý neměl nikdy žádný pobyt a ani zde nemá žádné vazby. Protože se domníval, že příslušným je nadále Okresní soud v Jeseníku, který ve věcech mladistvého opakovaně rozhodoval, v jeho obvodu byla trestná činnost spáchána a má tu sídlo i ustanovený obhájce, věc předložil k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona č. 218/2003 Sb.; vyžaduje- li to však prospěch mladistvého, může příslušný soud podle § 39 tohoto zákona postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistého nejúčelnější.

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost je tedy určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Z obsahu spisu se podává, že mladistvý má trvalé bydliště na adrese T., Z., kde se však trvaleji nezdržuje, protože již od roku 2007 pobýval ve výchovných ústavech. Z obsahu zprávy Městského úřadu T. (č. l. 220) lze mimo jiné zjistit, že rodina mladistvého se zdržuje v T., L., a že Městský úřad T., orgán péče o dítě, s rodinou mladistvého dlouhodobě spolupracuje. Dále se z ní podává, že mladistvému byla nejprve nařízena ústavní výchova a posléze mu byla rozsudkem Okresního soudu v Táboře ze dne 24. 6. 2008, sp. zn. 12 Rod 6/2008, který nabyl právní moci dne 23. 8. 2008, nařízena ochranná výchova a na základě tohoto rozhodnutí byl mladistvý umístěn do V. ú. pro m. Ž. Dne 6. 10. 2009 byl přemístěn do V. ú., s. š., z. š. a š. j. V., okres J. Ze zprávy o pobytu v tomto výchovném zařízení (č. l. 221) je zřejmé, že mladistvý odtud opakovaně utíkal, část doby, po kterou byl veden jako chovanec ústavu, strávil ve vazbě a ve výkonu trestního opatření. V současné době se zde již nezdržuje, neboť byl přemístěn do V. ú., d. d. se š., z. š., s. š. a š. j., H., pracoviště N. D., okres T.

Ze zprávy o pobytu mladistvého ve V. ú., d. d. se š., z. š., s. š. a š. j., H., pracoviště N. D., kterou si Nejvyšší soud vyžádal, zjistil, že do výchovného zařízení byl umístěn dne 20. 9. 2010. Ještě téhož dne však utekl, ale byl zadržen vychovatelem a přivezen zpět do ústavu. Dne 23. 9. 2010 utekl z bramborové brigády v Č. a byl zadržen dne 15. 10. 2010. Následoval další útěk dne 21. 10. 2010. Poté byl zadržen dne 8. 11. 2010 a následujícího dne nastoupil trestní opatření odnětí svobody, z jehož výkonu se vrátil 6. 12. 2010. Od této doby se již v ústavu zdržuje a neutíká. Současně se z ní také podává, že mladistvý se snaží o pozitivní změnu svého chování, uvědomuje si chyby, kterých se dopustil, a snaží se jich vyvarovat a odstranit je.

Z takto rekapitulovaných zjištění je zřejmé, že se mladistvý v obvodu soudu, v němž má trvalé bydliště, nezdržuje a vzhledem k uložené ochranné výchově by se v něm ostatně ani zdržovat neměl. Ačkoliv ze zprávy Městského úřadu T. lze mimo jiné zjistit, že se rodina mladistvého zdržuje v obci T. a že Městský úřad T., orgán péče o dítě, s rodinou mladistvého dlouhodobě spolupracuje, nelze toto místo považovat za místo, kde se mladistvý fakticky zdržuje, a na tomto závěru nic nemění ani návštěvy nebo prázdninové pobyty mladistvého u své rodiny. Zprávy o pobytu ve výchovných ústavech svědčí o tom, že mladistvý až do listopadu 2010 z výchovných zařízení opakovaně utíkal. Nelze však přehlednout, že z místa současného výkonu ochranné výchovy, tj. V. ú., d. d. se š., z. š., s. š. a š. j., H., pracoviště N. D., okres T., již delší dobu (více než šest měsíců) neutekl, zdržuje se zde a podle zprávy o pobytu u něho lze vypozorovat i snahu o pozitivní změnu chování. Ačkoliv hlavní sídlo výchovného zařízení, kam byl mladistvý přemístěn, se nachází v H., okr. D., faktickým místem, kde se mladistvý zdržuje, je odloučené pracoviště tohoto ústavu N. D., které leží v obvodu Okresního soudu v Tachově. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že odloučené pracoviště N. D. (pošta P.) V. ú., d. d. se š., z. š., s. š. a š. j., H., je fakticky místem, kde se mladistvý zdržuje, a podle tohoto místa také určil, že místně příslušným soudem k projednání věci mladistvého je Okresní soud v Tachově.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Tachově a bude na něm, aby ve věci mladistvého urychleně jednal a rozhodl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. června 2011 Předsedkyně senátu: JUDr. Věra Kůrková
*) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.