8 Td 36/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy:
8 Td 36/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. října 2005 v trestní věci obviněného mladistvého L. O., vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, pod sp. zn. 3 Tm 24/2005, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého L. O. příslušný Okresní soud v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí podal dne 20. 9. 2005 Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, obžalobu na obviněného mladistvého (dále jen mladistvého) L. O. pro provinění loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že dne 28. 3. 2005 kolem 21.30 hodin v O. P., okres K., v blízkosti L. š. u. doběhl zde procházející K. K., které se nejprve snažil strhnout z ramene taštičku s opakovanými výroky, aby mu dala peníze, a když taštičku nepustila a začala se aktivně bránit, uchopil ji zezadu kolem těla, odtáhl do přilehlého křoví, kde, aby se ho bála a vydala požadované peníze, ji osahával na prsou, a to i pod oděvem, přičemž jí taštička upadla na zem, její obsah se vysypal, čehož využil, odcizil peněženku s finanční hotovostí a mobilní telefon zn. Siemens C35i, dále ji donutil k vydání dvou prstenů z bílého kovu a z místa utekl a způsobil tak K. K. škodu celkem nejméně 724,50 Kč .

Okresní soud v Ústí nad Orlicí jako soud pro mládež usnesením ze dne 3. 10. 2005, sp. zn. 3 Tm 24/2005, neuznal svoji místní příslušnost podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. a podle ustanovení § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil uvedenou trestní věc Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí o místní příslušnosti.

V odůvodnění tohoto usnesení vysvětlil, že neuznal svoji místní příslušnost, protože mladistvý je trvale hlášen na adrese O. P., kde dosud žije jeho matka M. O., kterou zde navštěvuje v době prázdnin a dovolenek. V době, kdy byla podána obžaloba, byl mladistvý od 28. 6. 2005 svěřencem V. ú. ve V., okres J. Na základě těchto skutečností soud shledal, že, jestliže mladistvý v současné době trvale bydlí na okrese K. a ústavní výchovu vykonává na okrese J., není dána místní příslušnost Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, jak má na mysli ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) [dále jen zákon č. 218/2003 Sb. ], a proto věc předložil Nejvyššímu soudu, aby jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům rozhodl, který soud je k projednání věci místně příslušný.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, který je soudem nejblíže společně nadřízeným Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, u něhož byla podána obžaloba, Okresnímu soudu v Karviné, a Okresnímu soudu v Jeseníku, jako soud kompetentní k rozhodnutí o příslušnosti těchto soudů při posuzování této otázky vycházel jednak z obsahu připojeného spisu a jednak z dalších informací, které si sám opatřil.

Z časového hlediska má pro rozhodnutí Nejvyššího soudu zásadní význam skutečnost, že obžaloba na mladistvého byla podána dne 20. 9. 2005, tedy již za účinnosti zákona č. 218/2003 Sb. Pokud by totiž obžaloba byla podána před účinností tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2004), musely by se na řízení užít předpisy v té době platné a účinné (§ 98 citovaného zákona).

Podle § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost soudů pro mládež (věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje; za druhé místem, kde bylo provinění spácháno; a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Takto vymezené podmínky, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, sp. zn. 3 Tm 24/2005, Nejvyšší soud shledal ve shodě s tím, jak rozvedl ve svém usnesení i Okresní soud v Ústí nad Orlicí, soud pro mládež, že mladistvý má trvalé bydliště u své matky v O. P., okres K., avšak s ohledem na nařízenou ústavní výchovu se má v současné době zdržovat ve V. ú. ve V.

Na základě zpráv vyžádaných Nejvyšším soudem v rámci projednávání této věci bylo z V. ú. V. zjištěno, že mladistvý zde nastoupil dne 28. 6. 2005 ústavní výchovu nařízenou Okresním soudem v Karviné pod č. j. 32 P 35/89. Dne 30. 6. 2005 odjel na řádnou prázdninovou dovolenou k matce, po níž se však dobrovolně do ústavu nevrátil a učinil tak až po nahlášení útěku, kdy byl dne 15. 9. 2005 zadržen Policií ČR a dne 16. 9. 2005 předán do V. ú. ve V., odkud však ještě téhož dne opět utekl a dosud se nevrátil.

Městským úřadem O. bylo sděleno, že mladistvý pravidelně o víkendech pobýval na návštěvách u své matky v trvalém bydlišti a trávil zde i celé hlavní prázdniny. V průběhu těchto jeho pobytů úřad prováděl v místě bydliště pravidelná šetření, při nichž bylo shledáno, že se mladistvý zdržoval doma, jakož i to, že ke své matce i jejímu druhovi měl dobrý vztah.

Nejvyšší soud na základě takto zjištěných skutečností shledal, že přestože mladistvý již delší dobu (od ledna 2003) je na základě nařízené ústavní výchovy svěřencem výchovných ústavů, má pevné vazby ke svému trvalému bydlišti v O. P., okres K., kde se pravidelně o volných dnech zdržuje a kde je též kontrolován kurátorkou z Městského úřadu O. Pokud má nyní ústavní výchovu vykonávat ve V. ú. ve V. na okrese J., od doby, kdy byl do tohoto ústavu dne 28. 6. 2005 přemístěn, se v něm fakticky nezdržoval jednak pro prázdninový pobyt u matky, jednak z důvodu útěku.

Na základě všech těchto poznatků Nejvyšší soud v souladu se zásadou vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., že základním a prvotním hlediskem pro určení příslušnosti soudu pro mládež je místo, kde mladistvý bydlí, shledal, že tímto místem je trvalé bydliště mladistvého nacházející se v O. P., okres K., kde mladistvý pravidelně pobývá. Z těchto důvodů proto rozhodl podle § 24 odst. 1 tr. ř., že k projednání věci mladistvého L. O. je příslušný Okresní soud v Karviné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. října 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová