8 Td 33/2007
Datum rozhodnutí: 30.05.2007
Dotčené předpisy:




8 Td 33/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2007 v trestní věci obviněného mladistvého J. O., vedené u Okresního soudu v Lounech, soudu pro mládež, pod sp. zn. 4 Tm 30/2007, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného mladistvého J. O. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Kroměříži.



O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Lounech podal dne 24. 4. 2007 k Okresnímu soudu v Lounech, soudu pro mládež, obžalobu na obviněného mladistvého J. O. (dále jen mladistvý ) pro provinění pod bodem 1) krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák., pod bodem 2) násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a odst. 1 tr. zák., pod bodem 3) výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a pod bodem 4) podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák.

Tento okresní soud usnesením ze dne 14. 5. 2007, sp. zn. 4 Tm 30/2007, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil trestní věc mladistvého Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu s odůvodněním, že podle § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů [dále převážně jen zák. č. 218/2003 Sb. ], řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. V dané věci soud zjistil, že mladistvý má trvalé bydliště v obci K., v současné době je umístěn ve Výchovném ústavu Ch., kde by se měl i nadále zdržovat. Mimo to lze očekávat, že se mladistvý po nabytí zletilosti bude zdržovat v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, neboť zde má své trvalé bydliště. Věc byla proto předložena k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný.

V posuzovaném případě je evidentní, že jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v takových věcech upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je shora citovaný zákon č. 218/2003 Sb., jenž však ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu neobsahuje; proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zák. č. 218/2003 Sb., které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud je soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu, poněvadž obžaloba byla podána u Okresního soudu v Lounech, soudu pro mládež, a z odůvodnění usnesení tohoto soudu vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud v Kroměříži. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu je zřejmé, že mladistvý má místo svého trvalého bydliště v obci K. V současné době je navíc umístěn ve Výchovném ústavu Ch. Mimo to lze očekávat, že mladistvý se bude po nabytí zletilosti nadále zdržovat v obvodu Okresního soudu v Kroměříži, neboť zde má své trvalé bydliště.

Nejvyšší soud si před rozhodnutím o příslušnosti soudu ověřil, že mladistvý se ve Výchovném ústavu ve Ch. má skutečně zdržovat a měl by zde setrvat až do nabytí zletilosti (na tom nic nemění aktuální zjištění, že je t. č. na útěku a je po něm vyhlášeno pátrání). Z uvedených poznatků tak vyplývá, že místem, kde se mladistvý nyní zdržuje a kde by se měl zdržovat nejméně do dovršení osmnáctého roku svého věku, je jmenovaný výchovný ústav na okrese K. Protože pobyt mladistvého v tomto výchovném zařízení není jen dočasný, lze toto místo, pokládat za místo určující místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že příslušným k projednání trestní věci obviněného mladistvého J. O. je Okresní soud v Kroměříži (jako soud pro mládež místně příslušný podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Jeho povinností (mimo jiné) bude projednat věc bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě (srov. § 3 odst. 6 citovaného zákona).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a