8 Td 32/2007
Datum rozhodnutí: 16.05.2007
Dotčené předpisy:
8 Td 32/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. května 2007 v trestní věci obviněného mladistvého T. P., vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 3 Tm 6/2007, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého T. P. příslušný Okresní soud v Příbrami.

O d ů v o d n ě n í :

Samosoudkyně Okresního soud v Kroměříži, soudu pro mládež, usnesením ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 3 Tm 6/2007, podle § 24 tr. ř. předložila Nejvyššímu soudu České republiky v Brně, soudu pro mládež (dále jen Nejvyššímu soudu ) trestní věc obviněného mladistvého T. P. (dále jen mladistvý ) vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod. sp. zn. 3 Tm 6/2007, k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu.

Uvedený postup v odůvodnění označeného usnesení vysvětlila tím, že rozsudkem Okresního soudu v Příbrami, soudu pro mládež ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 3 Tm 4/2005, byl mladistvý za provinění podle § 247 odst. 1 písm. b) a § 238 odst. 1, 2, 3 a § 249 odst. 1 tr. zák. ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění dalších změn (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) [dále jen zák. č. 218/2003 Sb. ], v části ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., odsouzen k úhrnnému trestnímu opatření obecně prospěšných prací ve výměře 120 hodin. Poté, co byl Probační a mediační službou České republiky, středisko v P. (dále jen Probační a mediační služba ) podán návrh na přeměnu tohoto nevykonaného trestního opatření na trestní opatření odnětí svobody, Okresní soud v Příbrami, soud pro mládež, usnesením ze dne 16. 11. 2006, sp. zn. 3 Tm 4/2005, tuto věc podle § 39 zák. č. 218/2003 Sb. postoupil Okresnímu soudu v Kroměříži, soudu pro mládež s tím, že se mladistvý nachází ve Výchovném ústavu ve S. Dále odkázala na ustanovení § 37 odst. 1 a § 39 tr. zák. č. 218/2003 Sb. a uvedla, že poté co přezkoumala obsah spisového materiálu, dospěla k závěru že Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež, není místně příslušným k rozhodnutí o přeměně nevykonaného trestního opatření obecně prospěšných prací, neboť jak vyplývá ze sdělení Výchovného ústavu ve S. (č. l. 292), byl mladistvý dne 18. 12. 2006 z důvodu plnoletosti z ústavu propuštěn. Uvedený ústav není s mladistvým v kontaktu a nezná jeho současnou adresu, kdy trvalým pobytem mladistvého je stále adresa v T. Protože mladistvý v obvodu Okresního soudu v Kroměříži nebydlí, odpadl důvod, pro který byla věc mladistvého Okresnímu soudu v Kroměříži postoupena. Místní příslušnost by měla být v současnosti dána adresou trvalého pobytu, který se nachází v obvodu Okresního soudu v Teplicích.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, jemuž byla tato věc předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. shledal, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem pro řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., který neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy § 24 tr. ř. Podle něho, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soud, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti, v případě vykonávacího řízení ve věcech mladistvých je nutné vycházet z ustanovení § 74 zák. č. 218/2003 Sb.

Jak se podává z usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 3 Tm 6/2007, jímž byla trestní věc mladistvého T. P. předložena Nejvyššímu soudu, a jak mohl i sám Nejvyšší soud z obsahu připojeného trestního spisu ověřit, mladistvý T. P. byl rozsudkem Okresního soudu v Příbrami, soudem pro mládež, ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 3 Tm 4/2005, za provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2, 3 tr. zák., a provinění neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák., ve spojení s § 6 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., dílem dokonané a dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. odsouzen podle § 238 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. a § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. a za použití § 26 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. k úhrnnému trestnímu opatření obecně prospěšných prací ve výměře 120 hodin. Tento rozsudek se stal pravomocným a vykonatelným dne 8. 7. 2005.

Podle obsahu referátu pro výkon rozsudku (č. l. 238) byl výkon trestního opatření obecně prospěšných prací ponechán Okresnímu soudu v Příbrami. Podle zprávy Probační a mediační služby P. (č. l. 249) byl sepsán dne 7. 9. 2005 záznam o projednání podmínek výkonu tohoto trestního opatření s mladistvým T. P., který v uvedené době byl chovancem Výchovného ústavu mládeže v O. Usnesením ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 3 Tm 4/2005, Okresní soud v Příbrami, soud pro mládež, rozhodl, že podle § 336 odst. 2 tr. ř. vykoná mladistvý T. P. shora uvedené trestní opatření obecně prospěšných prací pro město D., a to v době víkendových dnů (č. l. 252). Ze zprávy Probační a mediační služby (č. l. 268) ze dne 1. 12. 2005, se též podává, že mladistvý z uvedeného trestního opatření obecně prospěšných prací vykonal jen 16 hodin, dále ho ani přes následující výzvy a pohovor nevykonával, a proto dne 1. 8. 2006 předložila Probační a mediační služba návrh na přeměnu tohoto trestního opatření (resp. jeho zbytku) na trestní opatření odnětí svobody, jenž Okresní soud v Příbrami, soud pro mládež, obdržel dne 8. 8. 2006. Podle zprávy Výchovného ústavu v O. (č. l. 288) ze dne 31. 10. 2006 vyplývá, že byl mladistvý z tohoto výchovného ústavu natrvalo přemístěn do Výchovného ústavu ve S., který se nachází na okrese K. Okresní soud v Příbrami, na základě tohoto zjištění dne 16. 11. 2006 vydal usnesení sp. zn. 3 Tm 4/2005, jímž podle § 39 zák. č. 218/2003 Sb. tuto věc postoupil Okresnímu soudu v Kroměříži, soudu pro mládež. Dne 11. 1. 2007 Okresnímu soudu v Příbrami bylo zasláno sdělení Výchovného ústavu ve S., že mladistvý T. P. byl dne 18. 12. 2006 z tohoto zařízení propuštěn, neboť tohoto dne nabyl zletilosti. V současné době je jeho pobyt neznámý a nezdržuje se ani v místě trvalého bydliště v T.

Na základě těchto zjištění je zřejmé, že otázky spojené s rozhodnutím o místní příslušnosti soudu pro mládež se v posuzované věci týkají vykonávacího řízení. Je proto nutné poukázat na ustanovení § 74 zák. č. 218/2003 Sb., podle něhož platí, že když hlava II. dopadající v ustanoveních § 5 až § 88 zák. č. 218/2003 Sb. na osoby mladistvé, neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se na výkon ochranných a trestních opatření obecných ustanovení trestního řádu o výkonu odpovídajících ochranných opatření a trestů. Jak vyplývá z obsahu hlavy II. zák. č. 218/2003 Sb., tento speciální zákon neobsahuje vlastní právní úpravu týkající se způsobu výkonu a přeměny trestního opatření obecně prospěšných prací, a proto je nutné v případě rozhodování o přeměně trestního opatření obecně prospěšných prací na trestní opatření odnětí svobody postupovat podle obecné právní úpravy vymezení v ustanoveních § 335 až § 340b tr. ř.

Toto pravidlo je nutné aplikovat i na nyní řešenou trestní věc a v případě posuzování otázky místní příslušnosti soudu pro mládež v rámci tohoto řízení postupovat podle uvedené obecné právní úpravy § 335 a násl. tr. ř., a nikoli podle zásad vymezených v § 37 zák. č. 218/2003 Sb., neboť jejich aplikace je v tomto případě ustanovením § 74 zák. č. 218/2003 Sb. vyloučena.

Podle ustanovení § 340b odst. 1 tr. ř. o přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo o přeměně jeho zbytku v trest odnětí svobody rozhodne předseda senátu na návrh obecního úřadu nebo instituce, u nichž mají být obecně prospěšné práce vykonávány, probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. K rozhodování podle tohoto ustanovení je příslušný okresní soud, který výkon obecně prospěšných prací nařídil. Toto pravidlo vychází z ustanovení § 336 odst. 2 tr. ř., podle něhož o druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní soud, v jehož obvodu se má tento trest vykonávat (§ 336 odst. 1 tr. ř.). Přitom se vychází z potřeby výkonu těchto prací ve svém obvodu a přihlíží se k tomu, aby odsouzený trest vykonával co nejblíže místu, kde bydlí.

Z těchto obecných zásad tudíž plyne, že místní příslušnost soudu pro mládež pro rozhodnutí o přeměně trestního opatření obecně prospěšných prací (§ 340b tr. ř.) je založena již místní příslušností soudu pro mládež v řízení o nařízení tohoto trestního opatření (§ 336 odst. 1, 2 tr. ř.).

Ve smyslu těchto pravidel však v dané věci nebylo postupováno. Jak je výše uvedeno, Okresní soud v Příbrami usnesením ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 3 Tm 4/2005, rozhodl, že podle § 336 odst. 2 tr. ř. vykoná mladistvý T. P. shora uvedené trestní opatření obecně prospěšných prací pro město D. Je tedy zřejmé, že soudem, který výkon trestního opatření obecně prospěšných prací v trestní věci mladistvého nařídil, byl Okresní soud v Příbrami, a proto byl tento soud povinen rozhodnout i o přeměně zmíněného trestního opatření, jak vyplývá z ustanovení § 340b tr. ř. Tato zásada vychází z praktického hlediska, že právě tento soud má shromážděny všechny podklady významné pro rozhodnutí o důvodnosti předmětného návrhu na přeměnu tohoto trestního opatření, neboť jednak v době, kdy bylo (trestní opatření) nařizováno, mladistvý v obvodě tohoto soudu bydlel, byly zde prováděny všechny potřebné kroky proto, aby předmětné trestní opatření vykonal. Byly rovněž opatřovány další důležité poznatky, např. proč buď celé toto trestní opatření nebo jeho zbytek nevykonal. Je proto zcela logické, že tato rozhodovací činnost je soustředěna u tohoto soudu, a to i bez ohledu na to, že v době, kdy se vede řízení o přeměně předmětného trestního opatření, se mladistvý v obvodu tohoto soudu nezdržuje, tj. bydlí již jinde.

Na základě těchto právních závěrů a pravidel Nejvyšší soud shledal, že místně příslušným soudem pro rozhodnutí o návrhu Probační a mediační služby v P. na přeměnu trestního opatření obecně prospěšných prací, který byl mladistvému T. P. uložen rozsudkem Okresního soudu v Příbrami, soudu pro mládež ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 3 Tm 4/2005, je Okresní soud v Příbrami, neboť jde o soud, který ve smyslu § 336 odst. 2 tr. ř. výkon tohoto trestního opatření nařídil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. května 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová