8 Td 31/2007
Datum rozhodnutí: 16.05.2007
Dotčené předpisy:
8 Td 31/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. května 2007 v trestní věci obviněného mladistvého T. P., vedené u Okresního soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, pod sp. zn. 3 Tm 7/2007, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého T. P. příslušný Okresní soud Praha-východ.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Příbrami podal dne 31. 10. 2006 Okresnímu soudu v Příbrami obžalobu na obviněného mladistvého (nadále mladistvý ) T. P. pro pokračující provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. dílem dokonané, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Tohoto provinění se měl dopustit tím, že sám dne 21. 8. 2005 v době od 01.15 do 13.30 hod. ve V., vnikl za použití násilí do objektu R. tím způsobem, že vytlačil zavřené okno v přízemí a protáhl se čtvercovým okem vestavěné kovové mříže a odcizil zde finanční částku ve výši 8.000,- Kč, 10 sáčků solených brambůrek v hodnotě 90,- Kč, 10 sáčků brambůrek Bohemia Chips v hodnotě 130,- Kč, 12 čokolád v hodnotě 180,- Kč, 22 ks tatranek Opavia v hodnotě 110,- Kč, plato plastových plnících zapalovačů v hodnotě 600,- Kč a cigarety různých značek v celkové hodnotě 8.553,- Kč, čímž způsobil na odcizených věcech provozovatelce r. A. B. škodu ve výši 17.663,- Kč., a dále spolu s mladistvým J. D. dne 23. 8. 2005 v době kolem 00.30 hod. v P., společně s dalšími dvěma osobami, po předchozí vzájemné dohodě v úmyslu odcizit vozidla, vnikli za použití násilí do zde zaparkovaného osobního vozidla Škoda 120, v hodnotě 9.000,- Kč tím způsobem, že vyháčkovali levé přední dveře a vytrhli kabely spínací skřínky, čímž způsobili majitelce vozidla V. N. škodu ve výši nejméně 2.100,- Kč; dále na stejném místě a ve stejné době vnikli za použití násilí do osobního motorového vozidla zn. Škoda 120, v hodnotě nejméně 4.000,- Kč tím způsobem, že vyháčkovali levé přední dveře, ve vozidle vytrhli drátky spínací skřínky, čímž způsobili majitelce D. V. škodu ve výši nejméně 2.800,- Kč, z vozidla odcizili jedny štípací kleště, avšak ani jedno vozidlo neodcizili, neboť byli na místě zadrženi hlídkou Policie ČR. Současně byla podána obžaloba i na spoluobviněného mladistvého J. D.

Usnesením Okresního soudu v Příbrami, soudu pro mládež, ze dne 20. 12. 2006, sp. zn. 3 Tm 15/2006-139, byla věc podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb. postoupena k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, s odůvodněním, že mladistvý, který se nedostavil k hlavnímu líčení nařízenému na den 13. 12. 2006, byl umístěn do V. ú. S.; v době konání hlavního líčení byl na útěku.

Usnesením Okresního soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 3 Tm 7/2007, byla podle § 24 odst. 1 tr. ř. trestní věc mladistvého T. P. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež, své rozhodnutí odůvodnil tím, že postoupení věci Okresnímu soudu v Kroměříži nebylo učiněno ku prospěchu mladistvého a že v dané věci nebyly splněny podmínky pro takové rozhodnutí. Okresní soud v Příbrami rozhodl o postoupení věci dne 20. 12. 2006, tj. v době, kdy již neexistoval důvod pro postoupení, neboť mladistvý byl z ú. S. dne 18. 12. 2006 z důvodu plnoletosti propuštěn. S ohledem na to, že nebyly shledány jiné důvody, které by zakládaly místní příslušnost Okresního soudu v Kroměříži, a se zřetelem ke skutečnosti, že mladistvý je k trvalému pobytu hlášen v T., měla samosoudkyně za to, že místně příslušným soudem je Okresní soud v Teplicích. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu coby soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a Okresnímu soudu v Teplicích k rozhodnutí o příslušnosti.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, neboť trestní stíhání bylo zahájeno před dovršením devatenáctého roku věku mladistvého. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona č. 218/2003 Sb.

Soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu je Nejvyšší soud, jak správně uvádí v citovaném usnesení Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu vyplývá, že mladistvý je hlášen k trvalému pobytu na adrese T., ale v místě bydliště se dlouhodobě nezdržuje, zdržuje se zde toliko jeho matka, která uvedla, že syna již dva roky neviděla a ani se o něho nezajímá. Od července 2002 mladistvý pobýval v několika výchovných ústavech, postupně DDÚ L., VÚDM B., od září 2004 ve V. ú., s. š. a š. j. O., odkud opakovaně utíkal, a nakonec se od 13. 9. 2006 nacházel ve V. ú., s. v. p. H., s. š. a š. j. S., odkud utekl. Dne 18. 12. 2006 byl mladistvý ze zařízení ve S. propuštěn z důvodů plnoletosti. Obviněný není dlouhodobě v kontaktu ani se svými rodiči, jak vyplývá ze sdělení M. m. T. i v. ú. V současné době je neznámého pobytu. Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež, na podkladě těchto poznatků dospěl k závěru, že není místně příslušným soudem a že tímto soudem je Okresní soud v Teplicích, v jehož obvodu má mladistvý trvalé bydliště.

Z takto rekapitulovaných zjištění tedy vyplývá, že mladistvý se již nenachází v žádném v. ú., nebylo zjištěno místo, kde bydlí či kde se zdržuje, ani místo, kde pracuje. V místě trvalého bydliště u rodičů se fakticky nezdržuje, po propuštění z v. ú. se k rodičům nevrátil, matka jej dva roky neviděla. Lze proto uzavřít, že se nepodařilo zjistit žádné místo, podle kterého by bylo možno určit místní příslušnost soudu ve smyslu primárního kritéria uvedeného v § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. Je tedy na místě aplikovat § 37 odst. 2 tohoto zákona, podle něhož koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Vzhledem k tomu, že závažnější ze skutků, v nichž je spatřováno pokračující provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák. dílem dokonané, dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. ve spojení s § 6 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., byl spáchán v obci V., která se nachází v obvodu Okresního soudu Praha-východ, je též tento soud místně příslušným k rozhodování ve věci.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný coby soud pro mládež Okresní soud Praha-východ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. května 2007

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková