8 Td 28/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:
8 Td 28/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. května 2009 v trestní věci obviněného mladistvého L. B., vedené u Okresního soudu v Děčíně, soudu pro mládež, pod sp. zn. 5 Tm 121/2008, o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého L. B. příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Děčíně podala dne 19. 12. 2008 Okresnímu soudu v Děčíně obžalobu na obviněného mladistvého (nadále mladistvý ) L. B. pro provinění maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. d) tr. zák. Toho se měl dopustit tím, že dne 7. 10. 2008 kolem 7.40 hod. v D., při cestě na odborný výcvik, utekl z V. ú. v B. n. L. z ochranné výchovy, uložené mu rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 8. 2006, č. j. 13 Rodo 4/2006-127, který nabyl právní moci dne 11. 10. 2006 (nesprávně uvedeno 3. 8. 2006).

Usnesením samosoudkyně Okresního soudu v Děčíně, soudu pro mládež, ze dne 16. 3. 2009, sp. zn. 5 Tm 121/2008, bylo rozhodnuto tak, že podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. se věc mladistvého předkládá k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o místní příslušnosti zvláštnímu senátu pro mládež Okresního soudu v Ostravě. V odůvodnění usnesení soud zrekapituloval, že po nařízení hlavního líčení bylo zjištěno, že mladistvý byl na základě rozhodnutí D. d. ú. v L. ze dne 9. 2. 2009 přeřazen do V. ú. v O. a od 5. 3. 2009 je ve vazbě ve V. O., kde je stíhán vedle totožné trestné činnosti mimo jiné i pro provinění loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. Okresní soud v Děčíně rovněž poznamenal, že v O. má mladistvý trvalé bydliště, váží ho k ní rodinné vazby a je tu i orgán péče o dítě obeznámený s jeho situací. Uzavřel proto, že místně příslušným je Okresní soud v Ostravě.

Vrchní soud v Praze, soud pro mládež, po přezkoumání obsahu spisu z hledisek rozhodných pro určení příslušnosti zjistil, že Okresní soud v Děčíně, soud pro mládež, pochybil, pokud věc předložil k rozhodnutí právě jemu. Sice se s ním ztotožnil v názoru, že vše svědčí pro to, aby věc mladistvého jako soud pro mládež projednal Okresního soud v Ostravě, kde má mladistvý, byť do určité míry jen formálně, trvalé bydliště, kam byl přemístěn k výkonu ochranné výchovy, kde se po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody zdržují oba jeho rodiče, kde je veden opatrovnický spis a kde též má příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí nejobsáhlejší informace o mladistvém, ale nemohl přehlédnout, že není nejblíže společně nadřízeným soudem Okresnímu soudu v Děčíně a Okresnímu soudu v Ostravě. Protože tímto soudem je Nejvyšší soud, usnesením ze dne 5. 5. 2009, sp. zn. 1 Ntm 12/2009, postoupil mu věc mladistvého k rozhodnutí o příslušnosti.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, neboť trestní stíhání bylo zahájeno před dovršením devatenáctého roku věku mladistvého. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, jemuž byla věc postoupena nebo mu byla přikázána nadřízeným soudem, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti.

Z obsahu spisu se podává, že po podání obžaloby na mladistvého Okresní soud v Děčíně jako soud pro mládeže seznal, že je soudem místně příslušným. O tom svědčí zejména skutečnost, že na den 12. března 2009 nařídil ve věci hlavní líčení (č. l. 40 p. v., 49). To ostatně bylo zrekapitulováno i v odůvodnění usnesení tohoto soudu ze dne 16. 3. 2009, sp. zn. 5 Tm 121/2008. Hlavní líčení však bylo odročeno, poněvadž se k němu mladistvý nedostavil, ani mu nebylo předvolání k němu doručeno, a posléze bylo rozhodnuto již výše uvedeným způsobem.

Nejvyšší soud má za to, že rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně, soudu pro mládež, ze dne 16. 3. 2009, sp. zn. 5 Tm 121/2008, není správné a otázka místní příslušnosti neměla být řešena za použití § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., jak naznačuje ostatně i Vrchní soud v Praze, soud pro mládež. Základním předpokladem takového postupu, nutně se odvolávajícího na ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb., totiž je, že otázka místní příslušnosti se jím řeší, jelikož jde o řízení před samosoudcem, ve stadiu tzv. přezkoumání obžaloby z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186 tr. ř. O takovou situaci ovšem v posuzovaném případě zjevně nešlo. Okresní soud zjistil okolnosti, které postavily otázku místní příslušnosti ve věci mladistvého do jiného světla, až po nařízení hlavního líčení, a proto nebylo možné znovu se vrátit do stadia přezkoumání obžaloby a nebylo na místě aplikovat ustanovení § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. a ani § 37 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (k tomu přiměřeně rozh. č. 23/1977 Sb. rozh. tr.).

Okresnímu soudu v Děčíně, soudu pro mládež, však nic nebránilo v tom, aby změnu situace řešil prostřednictvím ustanovení § 39 zákona č. 218/2003 Sb., podle něhož, vyžaduje-li to prospěch mladistvého, může příslušný soud postoupit věc soudu pro mládež, u něhož je konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější. Děje se tak usnesením, proti kterému není stížnost přípustná. Teprve nesouhlasí-li soud pro mládež, jemuž byla takto věc postoupena, se závěrem, že právě on je tím soudem, u něhož má být konání trestního řízení se zřetelem na zájmy mladistvého nejúčelnější, postupuje podle § 24 tr. ř. To znamená, že předloží věc soudu, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, jemuž byla věc takto postoupena, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti.

Třebaže Okresní soud v Děčíně, soud pro mládež, nepostupoval zcela správně, Nejvyšší soud, sledujíce především zájem mladistvého a tomu korespondující požadavek rychlosti a účelnosti řízení, shledal, že je na místě o místní příslušnosti soudu pro mládež již v tomto stadiu řízení rozhodnout.

Postoupení věci místně příslušným soudem pro mládež z důvodů uvedených v § 39 zákona č. 218/2003 Sb. představuje výjimku z pravidel o místní příslušnosti soudu v řízení proti mladistvému a je možné v kterémkoliv stadiu řízení před soudem pro mládež. Takový postup je však podmíněn zjištěním, že postoupení věci jinému soudu bude ku prospěchu mladistvého a že se zřetelem na zájmy mladistvého bude konání trestního řízení u tohoto soudu nejúčelnější. Hledisky, na nichž je založena možnost postoupit věc z důvodu vhodnosti jinému soudu pro mládež podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb., jsou tedy jednak prospěch mladistvého a jeho zájmy vycházející z účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže zakotveného zejména v § 1 odst. 2 citovaného zákona, jednak účelnost konání řízení u jiného soudu s ohledem na možnosti efektivnější součinnosti a spolupráce s jinými subjekty ve smyslu pravidel obsažených v § 40 tohoto zákona (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Td 22/2008).

Vrchní soud v Praze, soud pro mládež, v odůvodnění svého rozhodnutí shrnul všechny relevantní okolnosti týkající se osoby mladistvého a jeho poměrů. Upozornil, že mladistvý má sice trvalé bydliště v O., P., avšak na této adrese se již delší dobu nevyskytuje. Na M. m. O., o. s. v. a z., o. s. p. o. d., je veden spis o dosavadním životě mladistvého a opatřeních vůči němu učiněných. Z jeho obsahu je zřejmé, že mladistvému byla ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Rod 101/2004 citovaným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, který nabyl právní moci dne 11. 10. 2006, uložena ochranná výchova. Za poslední tři roky byl chovancem postupně několika výchovných zařízení, a to kupř. v B., V., D. a naposledy bylo dne 9. 2. 2009 rozhodnuto o jeho přemístění do V. ú. v O., resp. do V. ú. O., odloučené pracoviště P., z důvodů očekávaného znovunavázání rodinných vazeb, neboť oba jeho rodiče se vrátili z výkonu trestu odnětí svobody. V současné době je mladistvý od 5. 3. 2009 ve vazbě ve V. v O. v jiné trestní věci, v níž na něj již byla dne 15. 3. 2009 podána obžaloba u Okresního soudu v Ostravě, a věc je zde vedena pod sp. zn. 7 Tm 36/2009. Z obsahu obžaloby vyplývá, že proti mladistvému je vedeno trestní stíhání pro relativně závažnou trestnou činnost, mj. pro skutky kvalifikované jako provinění loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., pokus provinění ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák., provinění maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. d) tr. zák., výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., krádeže 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. a neoprávněné držení platební karty podle § 249b tr. zák.

V obvodu Okresního soudu v Ostravě má tedy mladistvý trvalé bydliště, k tomuto místu jsou soustředěny všechny jeho rodinné vazby, přičemž nelze pominout mladistvým návštěvami dokládaný vstřícný vztah k matce, mající zde trvalé bydliště, i snahu po soužití s ní. Právě zde je veden opatrovnický spis mladistvého a zdejší orgán sociálně-právní ochrany dětí má nejúplnější informace o mladistvém, jak již bylo uvedeno i vrchním soudem. Za stávající situace se lze jen stěží uchýlit k argumentaci, že právě v obvodu tohoto soudu mladistvý vykonává ochrannou výchovu, třebaže ta skutečně může mít za určitých okolností charakter, jež se svou povahou blíží trvalému bydlišti, poněvadž ve V. ú. O. významnější dobu nepobýval; dne 11. 2. 2009 utekl, nevrátil se a poté byl vzat do vazby. Významnější je zjištění, že právě u Okresního soudu v Ostravě byla na mladistvého podána obžaloba pro daleko závažnější trestnou činnost, a je vhodné, aby o celé jeho trestné činnosti rozhodl jeden soud pro mládež, aby ji mohl pečlivě a komplexně posoudit ze všech rozhodných hledisek.

Nejvyšší soud, vycházeje z těchto zjištění, shledal, že se zřetelem k zájmům mladistvého je skutečně nejúčelnější, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Ostravě jako soudem pro mládež. Rozhodl proto tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný coby soud pro mládež Okresní soud v Ostravě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková