8 Td 19/2007
Datum rozhodnutí: 14.03.2007
Dotčené předpisy:8 Td 19/2007
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. března 2007 v trestní věci obviněné mladistvé kopretiny *), vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 Tm 26/2006, o příslušnosti soudu, t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněné mladistvé koretiny p ř í s l u š n ý Okresní soud v Jihlavě.
O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jihlavě podala dne 3. 11. 2006 u Okresního soudu v Jihlavě jako soudu pro mládež obžalobu na obviněnou mladistvou kopretinu (dále převážně jen mladistvá ) pro provinění řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák.

Okresní soud v Jihlavě jako soud pro mládež usnesením ze dne 25. 1. 2007, sp. zn. 13 Tm 26/2006, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil trestní věc mladistvé Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že se zřetelem k ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů [dále převážně jen zák. č. 218/2003 Sb. ], není k projednání věci místně příslušný. Poukázal přitom na to, že ač je mladistvá v současné době dočasně umístěna ve V. ú. ve V. M., o. p. J. (okres J.), fakticky má stálé bydliště na adrese svého trvalého pobytu v H. K., K. H. M. zde má své sociální a faktické zázemí, neboť je i nadále v kontaktu s matkou, k níž jezdí pravidelně na dovolenky a u níž se zdržuje v době, kdy není ve výchovném ústavu. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu jakožto soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný, k rozhodnutí o příslušnosti.

Je zjevné, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v takových věcech upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., jenž však ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu neobsahuje, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zák. č. 218/2003 Sb., které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud je soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu, poněvadž obžaloba byla podána u Okresního soudu v Jihlavě a z odůvodnění usnesení tohoto soudu vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud v Hradci Králové. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu je zřejmé, že obviněná mladistvá kopretina je sice hlášena k trvalému pobytu na adrese H. K., ulice K. H. M., ale v místě bydliště se nezdržuje. Na základě předběžného opatření Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. P 266/97, byla mladistvá svěřena do výchovného ústavu, jímž je od 26. 6. 2006 V. ú., s. š. a š. j. ve V. M., K R., o. p. J., H. D. Nejvyšší soud si ověřil, že mladistvá se tam nachází i v současné době a měla by tam setrvat až do 1. 8. 2008, kdy dosáhne zletilosti. Mladistvá navštěvuje 1. ročník S. o. š. a s. o. u. v T. (okres J.), obor kuchař číšník, a spolupracuje s Probační a mediační službou v Jihlavě, přičemž počínaje dnem 8. 11. 2006 se pravidelně účastní probačního programu Právo pro každý den, realizovaného O. ch. J

Z uvedených poznatků tak vyplývá, že místem, kde se mladistvá nyní skutečně zdržuje a kde by se měla zdržovat nejméně do dovršení osmnáctého roku svého věku, je V. ú., s. š. a š. j. ve V. M., K R., o. p. J., H. D. v okrese J. Protože pobyt mladistvé v tomto výchovném zařízení není jen dočasný, lze toto místo, kde se zdržuje, pokládat za místo určující místní příslušnost soudu pro mládež. Pro tento závěr svědčí ostatně i to, že mladistvá v okrese J. navštěvuje i výše uvedené s. o. u. a v J. se též aktivně účastní spolupráce s Probační a mediační službou. Oproti tomu skutečnost, že mladistvá jen jednou za měsíc dojíždí na víkend za svou matkou do trvalého (v současné době jen formálně vykazovaného) bydliště, není natolik významnou, aby pouze na jejím základě bylo možno dovodit místní příslušnost Okresního soudu v Hradci Králové.

V této souvislosti je ještě třeba poznamenat, že argumentace okresního soudu v odůvodnění shora citovaného usnesení závěry vyslovenými Nejvyšším soudem v usnesení ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 8 Td 13/2005, není zcela případná. Jednak obě trestní věci jsou (pro posouzení otázky místní příslušnosti) poněkud odlišné, jednak i v odůvodnění citovaného usnesení je vyslovena základní myšlenka (srov. str. 3), že pokud se mladistvá nachází ve výchovném zařízení, ve kterém vykonává ústavní výchovu, její pobyt v něm není dočasný, a proto lze toto místo, kde se zdržuje, pokládat za místo určující místní příslušnost soudu pro mládež.

Nejvyšší soud proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že příslušným k projednání trestní věci obviněné mladistvé kopretiny je Okresní soud v Jihlavě (jako soud pro mládež místně příslušný podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.). Jeho povinností (mimo jiné) bude projednat věc bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě (srov. § 3 odst. 6 citovaného zákona). Tuto základní zásadu řízení v trestních věcech mladistvých jmenovaný soud v dosavadním řízení příliš nerespektoval. Vždyť jen od podání obžaloby do předložení věci Nejvyššímu soudu uplynuly více než čtyři měsíce.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 14. března 2007


Předseda senátu: JUDr. Jan B l á h a

*) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.