8 Td 15/2009
Datum rozhodnutí: 08.04.2009
Dotčené předpisy:
8 Td 15/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 8. dubna 2009 v trestní věci obviněného mladistvého M. K., vedené u Okresního soudu v Jihlavě, soudu pro mládež, pod sp. zn. 13 Tm 1/2009, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. K. příslušný Okresní soud v Jihlavě.

O d ů v o d n ě n í :

Okresnímu soudu v Jihlavě, soudu pro mládež byla Okresním státním zastupitelstvím v Jihlavě podána obžaloba na obviněného mladistvého M. K. (dále jen mladistvého ) pro provinění poškozování cizí věci podle § 257b odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že v Š., okres J. dne 26. 7. 2008 v době kolem 00:00 hodin nasprejoval světlou barvou přední stranu budovy obchodu J. C., SD T. nápisy AHOJKY PRECLÍK o rozměru 2,20 x 0,45 m a CASTROL o rozměru 1,95 x 0,60 m, dále nápisem kruhu s dvěma tečkami a čárkou ve tvaru obličeje poštovní schránku před obchodem, dopravní značku určující směr na obec H. před obchodem a dopravní značku určující směr na V. J. ve vzdálenosti 100 m od obchodu, čímž J. C., SD T. způsobil škodu ve výši nejméně 350,- Kč, Č. p., s. p., Č. B., škodu nejméně 50,- Kč a K. s. a ú. s. V., J., ve výši 150,- Kč.

Samosoudce Okresního soudu v Jihlavě, soudu pro mládež, usnesením ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 13 Tm 1/2009, tuto trestní věc podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložil Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že poté, co věc napadla Okresnímu soudu v Jihlavě, bylo zjištěno, že mladistvý, má stále bydliště na adrese P., R. Krátce se zdržoval na okrese J. ve Z., ale od konce ledna 2009 znovu bydlí v P. na adrese trvalého bydliště, kde rovněž chodí do školy. Okresní soud v Jihlavě proto s odkazem na ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb., dovodil, že pokud mladistvý má trvalé bydliště v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9, a na okrese J. se v současné době nezdržuje, není k projednání věci soudem místně příslušným, když takovým soudem je Obvodní soud v Praze 9, soud pro mládež.

Nejvyšší soud jako soud pro mládež, jemuž byla tato věc předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. shledal, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které podle § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem pro řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., který neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, a proto je třeba postupovat podle obecné úpravy podle § 24 tr. ř. Podle tohoto ustanovení platí, že vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soud, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti, v případě mladistvých zakotvených v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona, nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Ze smyslu ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., rovněž plyne, že právě hledisko stálého bydliště zaručuje, že mladistvý je k tomuto místu vázán, a právě tato určitá fixace ke konkrétnímu místu, může být garantem trvalosti a stability pobytu mladistvého. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu Okresního soudu v Jihlavě, soudu pro mládež, sp. zn. 13 Tm 1/2009, se podává, že mladistvý M. K. má trvalé bydliště na adrese P., R., zdržoval se však též na adrese Z., na okrese J. Ve zprávě M. m. J. o. s. v. a z. vypracované dne 13. 11. 2008 (č. l. 57 spisu) se uvádí, že mladistvý vyrůstá v neúplné rodině s matkou V. K., která pracuje jako zdravotní sestra v N. v J. S otcem se nestýká. Mladistvý prvním rokem navštěvoval S. š. o. a s. v J., obor k. č., se slabým prospěchem. Z důvodů porušování školního řádu a nevhodného chování byl podmínečně vyloučen. Ve věci byl též zpracován střediskem P. a m. s. záznam o průběhu probace v rámci nápravy následků jeho trestného jednání, který je obsažen ve zprávě ze dne 19. 1. 2009. Z jejího obsahu se kromě konkrétně rozvedených kroků podává, že mladistvý žije se svou matkou ve Z., kde matka zakoupila domek. Martin však špatně snášel přestěhování z P., kde stále žije jeho babička a sestra. Dne 13. 1. 2009 při konzultaci s mladistvým a jeho matkou, mladistvý oznámil, že přestupuje na stejný obor v P., kde bude bydlet u své sestry K. a jejího přítele na adrese trvalého pobytu.

Nejvyšší soud si kromě těchto informací sám opatřil zprávu od M. č. P., se sídlem P., S., o. s. v. a z., z jejíhož obsahu zjistil, že mladistvý a jeho matka V. K. mají trvalé bydliště stále na adrese P., R., kde v současné době bydlí sestra mladistvého K., se svým přítelem. Mladistvý zde užívá jeden pokoj. Matka mladistvého pracuje jako zdravotní sestra v n. v J. S mladistvým, který k ní má hodně blízký vztah a má ji rád, se navštěvuje buď v P. nebo v J., kam za ní mladistvý jezdí. Přál, by si však, aby mohli bydlet společně. Navštěvuje 1. ročník S. o. u. v P., studuje obor k. č., obor ho baví a dosahuje v něm průměrných výsledků.

Všechny takto zjištěné skutečnosti Nejvyšší soud zvažoval z hledisek stanovených pro určení místní příslušnosti soudu pro mládež podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., a dospěl k závěru, že v daném případě je nutné místní příslušnost určit podle místa, kde bylo spácháno provinění, pro něž se řízení vede, tedy na okrese J., neboť je patrné, že mladistvý nemá stálé bydliště a místo, kde studuje a přechodně přebývá, byť jde o trvalé bydliště, se pro účely trestního řízení se zřetelem na poměry mladistvého nejeví vhodným hlediskem.

Pokud jde o místo, v němž mladistvý bydlí, toto nelze s jistotou určit. Za takové místo by mohlo být považováno místo, kde má mladistvý trvalé bydliště, tedy v obvodě P., ovšem pro toto bydliště nesvědčí trvalost takového pobytu. Je zřejmé, že jde o místo, kde mladistvý vyrůstal, avšak poté se s matkou přestěhoval do okresu J., kde matka sehnala práci a mladistvý začal navštěvovat školu. Důvodem, proč toto místo v polovině ledna 2009 opustil, byla jeho nespokojenost s poměry v nové škole, a proto se svolením matky přesídlil zpět do svého původního bydliště. Zde však, jak vyplývá z obsahu pořízených zpráv, není jeho stálé bydliště, protože jde o místo, kde dočasně po dobu svého studia, které, jak bylo uvedeno, chce absolvovat v P., bydlí. Žije tudíž u své sestry, kde má k dispozici jeden pokoj. Kromě toho navštěvuje nedaleko žijící babičku a jezdí též i za matkou do J. Jestliže byla zvažována místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9, nebyly pro takový postup splněny podmínky § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., protože v obvodu tohoto soudu se mladistvý sice nyní krátkou dobu zdržuje, ovšem jen přechodně a nelze pro nevyvážené a nejisté poměry mladistvého určit, zda v bydlišti své sestry setrvá delší dobu, když i sám uvažuje o tom, že by chtěl žít společně se svou matkou žijící na okrese J.

Na základě těchto skutečností je zřejmé, že s ohledem na změnu poměrů, mladistvý v současné době není trvale připoután k žádnému z uvedených míst, a lze uvést, že zřejmě teprve v budoucnu si tuto okolnost ujasní. Jak je však z obsahu uvedených zpráv patrné, nechce žít trvale oddělen od své matky, která je díky výhodnému zaměstnání fixována na své současné bydliště v J., kam i mladistvý uvažuje, že by mohl přesídlit.

Vzhledem k tomu, že se zřetelem na podmínky stanovené v ustanovení § 37 zák. č. 218/2003 Sb., jak jsou shora uvedeny, nelze s jistotou stanovit místo, kde má mladistvý stálé bydliště, pokud jde o místo, v němž se nyní zdržuje, což je v obvodu P., jde o bydliště přechodné, vázané na studium. Je tudíž vhodné a s ohledem na dosavadní chování mladistvého i účelné, aby byla věc pojednána soudem, v jehož obvodu bylo provinění spácháno, což je v J.

Pro závěr o tom, že by měl předmětnou trestní věc projednat Okresní soud v Jihlavě svědčí i to, že především P. a m. s. v J. vstoupila do trestní věci mladistvého a prováděla zde různé úkony a s mladistvým několikrát i jednala. Bylo proto přihlédnuto i k těmto dalším okolnostem, které jsou pro řádné projednání věci příznivé, a nejúčelnějším i se zřetelem na zájmy mladistvého je, aby věc projednal soud, v jehož obvodu mladistvý provinění spáchal. V daném místě bydlí stále matka mladistvého, s níž mladistvý udržuje kontakt, a zde se také v rámci probace vyvíjela snaha způsobenou škodu poškozeným nahradit nebo poškozená místa uvést v předešlý stav. Bohužel k finálnímu řešení těchto postupů nedošlo právě díky tomu, že mladistvý změnil své působiště a přešel na školu do P. Bude proto i v zájmu celého zamýšleného konání P. a m. s. v J., aby věc projednával i nadále soud v J., kde byla mimo jiné podána i obžaloba, kde se nacházejí všichni poškození a kde lze také ve smyslu účelu zákona podle § 1 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., zajistit, aby bylo užito opatření, které účinně přispěje k tomu, aby se mladistvý M. K. nadále páchání protiprávních činů zdržel.

Na základě všech těchto úvah Nejvyšší soud určil jako místně příslušným pro projednání věci mladistvého M. K. Okresní soud v Jihlavě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. dubna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová