8 Td 13/2005
Datum rozhodnutí: 21.04.2005
Dotčené předpisy:
8 Td 13/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. dubna 2005 v trestní věci obviněné mladistvé E. B., vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 13 Tm 1/2005, o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné mladistvé E. B. příslušný Okresní soud v Ústí nad Orlicí.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jihlavě podala dne 11. 1. 2005 obžalobu Okresnímu soudu v Jihlavě na obviněnou mladistvou (dále jen mladistvá ) E. B. pro provinění křivého obvinění podle § 174 odst. 1 tr. zák. a poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. 13 Tm 1/2005, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvé E. B. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu. Okresní soud v Jihlavě své rozhodnutí odůvodnil tím, že se zřetelem k ustanovení § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. není k projednání věci místně příslušný. Mladistvá je k trvalému pobytu přihlášena na adrese okr. S., a protože zákon upřednostňuje určení místní příslušnosti soudu podle místa stálého bydliště a mladistvá má stálé bydliště v obvodu Okresního soudu ve Svitavách, je místně příslušným tento soud a nikoliv Okresní soud v Jihlavě, v jehož obvodu je mladistvá pouze momentálně umístěna ve výchovném zařízení. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu coby soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný, k rozhodnutí o příslušnosti.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu je Nejvyšší soud, poněvadž obžaloba byla podána u Okresního soudu v Jihlavě a z odůvodnění usnesení tohoto soudu vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud ve Svitavách. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu vyplývá, že mladistvá je sice hlášena k trvalému pobytu na adrese okr. S., ale v místě bydliště se nezdržuje ona, ani její rodiče. Rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách ze dne 11. 11. 2002, sp. zn. P 81/1996, byla mladistvé nařízena ústavní výchova; v rámci ní se postupně nacházela od 22. 11. 2002 v několika výchovných ústavech pro mládež. Do 21. 4. 2005 pobývala ve Výchovném ústavu pro mládež okr. J.

Je zřejmé, že mladistvá se po dobu delší než dva roky nacházela v různých výchovných zařízeních a i v současné době se v takovém zařízení zdržuje. V místě trvalého bydliště se nezdržuje ona a ani nikdo z jejich rodičů a nejsou vytvořeny ani reálné podmínky proto, aby zde mladistvá mohla bydlet nebo se alespoň zdržovat. Bylo by proto nesprávné určovat místní příslušnost soudu apriori podle místa, kde je mladistvá hlášena k trvalému pobytu; to v konkrétním případě nemá charakter stálého bydliště .

Mladistvá se nachází ve výchovném zařízení, ve kterém vykonává ústavní výchovu, její pobyt v něm není dočasný, a proto lze toto místo, kde se zdržuje, pokládat za místo určující místní příslušnost soudu pro mládež.

Vzhledem k výše uvedenému by místně příslušným soudem pro mládež byl Okresní soud v Jihlavě, v jehož obvodu se nachází Výchovný ústav pro mládež. Dne 21. 4. 2005 však bylo telefonickým dotazem zjištěno, že mladistvá E. B. byla přemístěna do Výchovného ústavu okr. Ú. n. O. Dle sdělení pracovnice Výchovného ústavu okr. Ú. n. O. byl důvodem přemístění zájem mladistvé o ukončení učebního poměru a je reálný předpoklad, že zde bude pobývat do dosažení zletilosti.

Místem, kde se mladistvá nyní skutečně zdržuje a kde by se měla zdržovat nejméně do dovršení osmnáctého roku, je Výchovný ústav okr. Ú. n. O.

Místně příslušným je proto soud pro mládež [§ 2 písm. g) zákona o soudnictví ve věcech mládeže], v jehož obvodu se mladistvá zdržuje; tím je Okresní soud v Ústí nad Orlicí.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvé příslušný Okresní soud v Ústí nad Orlicí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. dubna 2005

Předsedkyně senátu:

JUDr. Věra Kůrková