8 ICm 869/2013
8 ICm 869/2013-41 (KSOS 8 INS 7839/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Janou Martínkovou ve věci žalobce: FOLTAN a spol., se sídlem Ostrožná 233/40, Město, 746 01 Opava, IČ 25865111, insolvenční správce dlužníka BLUDIČKA OPAVA a.s., se sídlem Opava-Město, Pekařská 401/32, PSČ 746 01, IČ 25856464, proti žalovanému: VESMÍR NOVA spol. s r.o., se sídlem Opava, Hrnčířská 274/16, PSČ 746 01, IČ 26848015, o určení existence vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že společnost VESMÍR NOVA spol. s r.o., IČ 26848015, se sídlem Hrnčířská 274/16, 746 01 Opava, nemá vykonatelnou pohledávku za dlužníkem BLUDIČKA OPAVA a.s., IČ 25856464, se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava ve výši 4.025.000,-Kč, s právem na uspokojení ze zajištění na nemovitostech dlužníka zapsaných na LV č. 67, k. ú. Andělská Hora jako rodinný dům čp. 230 Andělská Hora na pozemku parc. č. St. 120/1 pozemek parc. č. St. 120/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 950 m2.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 1.376,20 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10.03.2013 došlou soudu téhož dne domáhal se žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno že společnost VESMÍR NOVA spol. s r.o., IČ 26848015, se sídlem Hrnčířská 274/16, 746 01 Opava, nemá vykonatelnou pohledávku za dlužníkem BLUDIČKA OPAVA a.s., IČ 25856464, se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava ve výši 4.025.000,-Kč, s právem na uspokojení ze zajištění na nemovitostech dlužníka zapsaných na LV č. 67, k. ú. Andělská Hora jako rodinný dům čp. 230 Andělská Hora na pozemku parc. č. St. 120/1 pozemek parc. č. St. 120/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 950 m2. Žaloba byla odůvodněna tvrzením, že žalovaný přihláškou doručenou soudu dne 18.07.2012 si přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka BLUDIČKA OPAVA a.s., IČ 25856464, se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava (dále jen dlužník) pohledávku z titulu nezaplacení závazku dle Dohody o privativní novaci a dohody o přistoupení k závazku ze dne 15.04.2003 včetně příslušenství představující náklady řízení, celkem tedy ve výši 4.025.000,-Kč jako zajištěnou majetkem dlužníka, dle soudcovského zástavního práva zřízeného na nemovitostech dlužníka specifikovaných ve výroku I. tohoto rozsudku. Vykonatelnost přihlášených pohledávek žalovaný dovodil z nařízení výkonu rozhodnutí dle usnesení Okresního soudu v Bruntále č.j. 30 E 624/2007-39 ze dne 19.10.2007. Žalobce u přezkumného jednání dne 28.02.2013 přihlášenou pohledávku popřel co do pravosti a pořadí z důvodu, že žalovaný pohledávku nedoložil listinami ani v přihlášce ani na výzvu insolvenčního správce k opravě a doplnění. Žalobce tak nemohl přezkoumat právní titul pohledávky, to znamená, jaký dluh existoval původně, před privativní novaci a na základě jaké listiny.

Žalovaný v písemném procesním stanovisku ze dne 23.08.2013 uvedl, že dlužník přistoupil k závazku jiného dlužníka z dohody o privativní novaci ze dne 15.04.2003 a kterou dlužník uznal podpisem vykonatelného notářského zápisu JUDr. Hany Jelínkové, notářky v Ostravě ze dne 25.11.2003 pod č. N 477/2003, přičemž na svůj závazek ničeho nezaplatil. V souladu s usnesením Okresního soudu v Bruntále ze dne 19.10.2007 č.j. 30 E 624/2007-39 je nařízen výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech dlužníka. Žalovaný má za to, že tímto usnesením a jeho předložením žalovaný doložil vykonatelnost přihlášené pohledávky. Žalovaný dále upozornil na zákonnou úpravu popření vykonatelných pohledávek insolvenčním správcem, a to na ust. § 199 odst. 2, 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ).

U ústního jednání účastníci setrvali na svých procesních stanoviscích. Žalobce uvedl, že žalovaný pohledávku doložil pouze usnesením Okresního soudu v Bruntále, kterým bylo zřízeno soudcovské zástavní právo a tím žalovaný neprokázal vznik ani existenci pohledávky. Žalovaný namítl, že žalobce není věcně legitimovaný, jelikož předmětem sporu je pouze právo na uspokojení ze zajištění na nemovitostech.

V dané věci byla sporná skutečnost vzniku a existence přihlášené pohledávky a co bylo předmětem přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 8 INS 7839/2012-A17 ze dne 18.06.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka BLUDIČKA OPAVA a.s., IČ 25856464, se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava a insolvenčním správcem ustanoven žalobce.

Přihláškou č. P10 si žalovaný přihlásil do insolvečního řízení dlužníka pohledávku ve výši 4.000.000,-Kč z titulu nezaplacení závazku dle dohody o privativní novaci a dohody o přistoupení k závazku ze dne 15.04.2003 a z titulu nákladů řízení ve výši 25.000,-Kč z titulu zaplaceného soudního poplatku. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná dle nařízení výkonu rozhodnutí dle usnesení Okresního soudu v Bruntále č.j. 30 E 624/2007-39 ze dne 19.10.2007 a jako zajištěná majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Žalovaný uplatnil právo na uspokojení ze zajištění dle usnesení Okresního soudu v Bruntále č.j. 30 E 624/2007-39. V přihlášce byl specifikován majetek tvořící předmět zajištění. Jako příloha byl uveden výpis z obchodního rejstříku věřitele a usnesení Okresního soudu v Bruntále č.j. 30 E 624/2007-39 ze dne 19.10.2007.

Výzvou ze dne 22.08.2012 žalobce jako insolvenční správce dlužníka vyzval žalovaného k doplnění přihlášky pohledávky č. P10, a to aby doložil listiny prokazující vznik pohledávky za dlužníkem.

Ze zápisu o druhém přezkumném jednání konaném dne 28.02.2013 v insolvenční věci dlužníka bylo zjištěno, že předmětem druhého přezkumného jednání bylo přezkoumání přihlášené pohledávky č. 9 (P10). Výsledek druhého přezkumného jednání byl zapsán do seznamu přihlášených pohledávek předloženého správcem, který tvoří součást zápisu o druhém přezkumném jednání.

Ze seznamu přihlášených pohledávek č. věřitele 9, č. přihlášky P10 bylo zjištěno, že žalobce popřel pohledávku ve výši 4.025.000,-Kč přihlášené z titulu dohody o privativní novaci a přistoupení k závazku ze dne 15.04.2003 zajištěnou nemovitostí dlužníka co do pravosti a zajištění z důvodu, že věřitel přes výzvu k opravě a doplnění přihlášky nedoložil důvod vzniku pohledávky a její existenci.

Usnesením Okresního soudu v Bruntále č.j. 30 E 624/2007-39 ze dne 19.10.2007, které nabylo právní moci dne 17.11.2007 a vykonatelnosti dne 20.11.2007, ve věci oprávněného VESMÍR NOVA spol. s r.o., IČ 26848015, se sídlem Hrnčířská 274/16, 746 01 Opava proti povinnému povinného BLUDIČKA OPAVA a.s., se sídlem Opava-Město, Pekařská 401/32, PSČ 746 01, IČ 25856464, byl nařízen podle vykonatelného notářského zápisu JUDr. Hany Jelínkové, notářky v Ostravě ze dne 25.11.2003 pod č. N 477/2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 4.000.000,-Kč výkon rozhodnutí, kterým zřizuje soudcovské zástavní právo na nemovitostech, a to na st. parcele č. 120/1 o výměře 950 m2-zastavěná plocha a nádvoří, na budově č.p. 230 postavené na pozemku parc.č.St. 120/1-objekt k bydlení, v části obce Andělská Hora, zapsaných na listu vlastnictví č. 67 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál pro katastrální území Andělská Hora ve Slezsku a obec Andělská Hora, okres Bruntál. Nařízení výkonu se vztahuje na uvedené nemovitosti se všemi jejich součástmi a příslušenstvím.

Po takto provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že byly splněny předpoklady, za nichž se může důvodností nároku uplatněného incidenční žalobou zabývat, tj. řádné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, popření co do pravosti a pořadí z důvodu, že věřitel přes výzvu k opravě a doplnění přihlášky nedoložil důvod vzniku pohledávky a její existenci. S ohledem na skutečnost, že přezkumné jednání se konalo dne 28.02.2013 a žaloba byla u soudu podána dne 12.03.2013, tato byla podána včas v 30 denní lhůtě dle ust. § 199 odst. 1 IZ. Žalovaný si do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil pohledávku vykonatelnou zajištěnou majetkem dlužníka. K podání žaloby byl tak ve smyslu ust. § 199 odst. 1 IZ legitimovaný žalobce jako insolvenční správce.

U přihlášené vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jako důvod popření její pravosti nebo výše jen skutkové námitky, konkrétně jen skutečnosti, které dlužník neuplatnil v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí (ust. § 199 odst. 2 IZ). Právní posouzení věci není vyloučeno jako důvod popření pravosti nebo výše přihlášené vykonatelné pohledávky, jestliže z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž byla pohledávka přiznána, žádné právní posouzení věci neplyne.

Soud v této souvislosti poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně pod sp. zn. 29 ICdo 7/2013, ve kterém byl konstatován závěr, že pravidlo obsažené v ust. § 199 odst. 2 IZ výrazně omezuje právo správce nebo věřitelů popírat vykonatelné pohledávky. Vykonatelná pohledávka může vzniknout, aniž by proběhlo jakékoli soudní či jiné řízení (např. prostřednictvím notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti), jež by ústilo v rozhodnutí o této pohledávce. Vykonatelné rozhodnutí též může být přijato, aniž mu předcházelo jakékoliv důkazní řízení opodstatňující závěr o existenci a správnosti výše této pohledávky. Toto je důvod pro zachování práva popřít i takovouto pohledávku.

S ohledem na výše uvedené soud dále zkoumal, zda námitka insolvenčního správce o nedoložení právního důvodu pohledávky jejího vzniku a existence je způsobilým důvodem popření s ohledem na ust. § 199 odst. 2 IZ.

Soud k návrhu žalovaného připojil spis Okresního soudu v Bruntále sp. zn. 30 E 624/2007, přičemž v tomto spise vykonatelný notářský zápis JUDr. Hany Jelínkové, podle kterého byl nařízen výkon rozhodnutí, kterým bylo zřízeno soudcovské zástavní právo na nemovitostech dlužníka, založen nebyl.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, má soud za to, že v daném případě důvod popření insolvenčního správce byl způsobilým důvodem popření a že žalovaný, ačkoliv soudem vyzván, nedoložil vznik a existenci přihlášené pohledávky. Z tohoto důvodu byla žaloba zamítnuta včetně uspokojení ze zajištění.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 146 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení zcela úspěšného žalobce se sestávají z cestovného k jednání soudu dne 05.06.2014 a 14.08.2014 automobilem VOLVO XC90, RZ 3T46342, na trase na trase Opava-Ostrava a zpět při ujeté vzdálenosti 84 km-jedna cesta, při průměrné spotřebě 8,53 l nafty/100 km, při vyhláškové ceně 36,-Kč/1 l nafty, základní sazbě náhrady za používání silničních motorových vozidel na 1 km jízdy 3,70 Kč, tzn. 2 cesty celkem 1.376,20 Kč včetně 21% DPH dle vyhl. č. 435/2013 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Ostravě dne 14.08.2014

Mgr. Jana Martínková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Šurabová