8 Azs 8/2013-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: O. Z., zastoupen Mgr. Monikou Hulovou, advokátkou se sídlem Skorkov 40, Předměřice nad Jizerou, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2012, čj. OAM-302/ZA-ZA06-ZA05-2012, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 4. 2013, čj. 22 Az 16/2012-43,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 26. 10. 2012, čj. OAM-302/ZA-ZA06-ZA05-2012, zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

[2] Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, kterou Krajský soud v Brně zamítl rozsudkem ze dne 4. 4. 2013, čj. 22 Az 16/2012-43.

[3] Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností. Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 5. 11. 2013 doručeno podání stěžovatele, v němž soudu sdělil, že kasační stížnost bere v celém rozsahu zpět.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. listopadu 2013 JUDr. Jan Passer předseda senátu