8 Azs 8/2007-65

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: I. G., zastoupeného opatrovnicí A. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2005, čj. OAM-101/VL-07-ZA08-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2006, čj. 36 Az 63/2005-36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (stěžovatel) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 4. 2006, čj. 36 Az 63/2005-36, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2005, čj. OAM-101/VL-07-ZA08-2005. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o neudělení azylu žalobci podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Pouze v případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s. Stěžovatel však není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a jeho kasační stížnost je proto nepřípustná.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud ustanovil stěžovateli z důvodu jeho neznámého pobytu opatrovníka (§ 29 odst. 3 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.) a zaslal mu formulář-potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, s výzvou, aby jej ve lhůtě 15 dnů zaslal zpět soudu řádně vyplněný.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě své majetkové poměry soudu nedoložil a neprokázal tak, že u něj jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (§ 35 odst. 8 s. ř. s.), proto mu krajský soud usnesením ze dne 27. 11. 2006, čj. 36 Az 63/2005-57, pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů neustanovil. Krajský soud posledně uvedeným usnesením stěžovatele dále vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi a současně jej poučil, že nebude-li plná moc ve stanovené lhůtě doložena, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo doručeno dne 27. 11. 2006.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu nijak nereagoval, kasační stížností jej nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi ani doplnění zákonných náležitostí kasační stížnosti ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu