8 Azs 8/2006-36

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: S. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2005, čj. 36 Az 21/2005-14,

t a k to : I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 1. 2005, čj. OAM-3563/VL-10-ZA05-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) a ani nebyla shledána překážka vycestování podle ustanovení § 91 téhož zákona.

Stěžovatelka v kasační stížnosti ze dne 14. 10. 2005 požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti; proto byla přípisem Krajského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2005 vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy doložila své osobní a majetkové poměry. Přípis krajského soudu byl stěžovatelce doručen dne 18. 11. 2005.

Usnesením krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2005, čj. 36 Az 21/2005-30, byl zamítnut návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce a zároveň soud stěžovatelku vyzval, aby odstranila nedostatek svého podání ze dne 14. 10. 2005 spočívající v nedostatku zastoupení advokátem a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Ze spisu vyplynulo, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručováno v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 22. 12. 2005, a to na adresu K. L., kde byla stěžovatelka hlášena k pobytu a kde se také zdržovala. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve čtvrtek 22. 12. 2005. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na neděli 25. 12. 2005 a pondělí 26. 12. 2005 byl 2. svátek vánoční, považuje se za den doručení úterý 27. 12. 2005.

Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula ve středu dne 11. 1. 2006. Kasační stížností usnesení krajského soudu ze dne 8. 12. 2005 napadeno nebylo.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem; to neplatí, má-li stěžovatelka sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu