8 Azs 79/2006-64

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: L. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 10. 2005, čj. OAM-780/LE-01-06-2005, o kasační stížnosti Mgr. Žanety Vítů, advokátky v Břeclavi, Jana Palacha 121/8, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2006, čj. 49 Az 5/2005-44,

t a k to :

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 31. 10. 2005, čj. OAM-780/LE-01-06-2005, zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 4. 5. 2006, čj. 49 Az 5/2005-44, zamítl. Proti rozsudku krajského soudu brojila návrhem nazvaným kasační stížnost s návrhem na odkladný účinek , podaným k poštovní přepravě dne 10. 7. 2006, Mgr. Žaneta Vítů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Pouze v případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Ze soudního spisu vyplývá, že Krajský soud v Praze ustanovil žalobkyni pro řízení o žalobě zástupkyni Mgr. Žanetu Vítů, advokátku v Břeclavi, Jana Palacha 121/8 (usnesení ze dne 22. 3. 2006, čj. 49 Az 5/2005-30), která podala dne 10. 7. 2006 proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Usnesením ze dne 19. 7. 2006, čj. 49 Az 5/2005-54, krajský soud žalobkyni vyzval, aby do deseti dnů od doručení usnesení založila do soudního spisu plnou moc udělenou advokátce k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 31. 7. 2006 Mgr. Žaneta Vítů sdělila soudu, že kasační stížnost ve věci podala z opatrnosti, neboť byla soudem ustanovena žalobkyni jako právní zástupce v předmětné věci. Vzhledem k tomu, že nebyla schopna spojit se s žalobkyní a poslední jí známé stanovisko žalobkyně bylo, že na žalobě trvá, postupovala s péčí o její zájmy. Žalobkyně jí plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti neudělila, ve věci je zmocněna toliko na základě usnesení soudu o ustanovení právního zástupce.

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatel ), domáhá zrušení soudního rozhodnutí (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

Advokátka Mgr. Žaneta Vítů byla ustanovena zástupkyní žalobkyně pouze v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného, zastoupení skončilo právní mocí rozsudku krajského soudu, žalobkyně advokátce plnou moc k řízení o kasační stížnosti neudělila. Advokátka neměla v řízení u krajského soudu postavení účastníka řízení nebo osoby zúčastněné na řízení, nelze ji zahrnout pod legislativní zkratku stěžovatel , a není proto ani osobou, kterou by soudní řád správní aktivně legitimoval k podání kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu