8 Azs 68/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně: Y. A., zastoupené Mgr. Ivanou Milotovou, advokátkou se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2013, čj. OAM-302/ZA-ZA02-P07-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 3. 2015, čj. 61 Az 5/2014-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně Mgr. Ivaně Milotové, advokátce se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Ostrava, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1) Rozhodnutím ze dne 17. 12. 2013, čj. OAM-302/ZA-ZA02-P07-2013 (dále též napadené rozhodnutí ), Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky (dále jen žalovaný ) rozhodlo o zastavení řízení podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), neboť posoudilo opakovanou žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany jako nepřípustnou podle § 10a písm. e) zákona o azylu.

2) Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Krajský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 25. 3. 2015, čj. 61 Az 5/2014-36, který byl zástupkyni žalobkyně doručen dne 2. 4. 2015. Rozsudek obsahoval poučení, že proti němu lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od doručení jeho písemného vyhotovení.

3) Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 12. 5. 2015 proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena dne 13. 5. 2015.

4) Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu; zmeškání lhůty nelze prominout. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

5) V nyní posuzované věci uplynula lhůta pro podání kasační stížnosti dne 16. 4. 2015, ale kasační stížnost byla podána na poštu až 12. 5. 2015, tedy opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl s poukazem na § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 106 odst. 2 s. ř. s.

6) Protože Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost pro opožděnost, nezabýval se návrhem stěžovatelky na ustanovení jiné zástupkyně.

7) Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

8) Krajský soud ustanovil žalobkyni jako zástupkyni advokátku; podle § 35 odst. 8 s. ř. s. advokát ustanovený v řízení před krajským soudem zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovené advokátce odměnu za úkon právní služby spočívající v doplnění kasační stížnosti ze dne 22. 6. 2015, neboť uvedený úkon nebyl způsobilý zhojit zjevnou opožděnost kasační stížnosti; nejednalo se tedy o úkon potřebný k účelnému uplatňování nebo bránění práv stěžovatelky podle § 142 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. září 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu