8 Azs 64/2005-54

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: H. Q. L., zastoupeného JUDr. Gustavem Valenzem, advokátem se sídlem Plzeň, Božkovská 15, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 1. 2005, čj. 24 Az 453/2004-31,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 23. 2. 2005, se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 6. 2004, čj. OAM-2069/VL-20-05-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím nebyl stěžovateli udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zároveň bylo vysloveno, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu, v platném znění.

Podáním ze dne 15. 11. 2005, doručeným osobně Krajskému soudu v Ostravě dne 16. 11. 2005 a postoupeným Nejvyššímu správnímu soudu, kterému bylo výše uvedené podání doručeno dne 22. 11. 2005, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2005

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu